Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre modificació de la plantilla de personal de la Corporació
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7211
Fecha Disposición :
14/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Cadaqués


El Ple de l'Ajuntament, en sessió pública ordinària celebrada en data 12 de setembre de 2016 va adoptar l'acord d'aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal municipal, creant 6 places d'auxiliars administratius de serveis generals funcionaris, amb la condició de que un cop cobertes aquestes com a resultat del procés de funcionarització del personal laboral fix que s'ha de dur a terme quedin amortitzades les 6 places d'auxiliars administratius de serveis generals de personal laboral fix actuals.

L'expedient s'exposa al públic mitjançant la publicació de l'edicte corresponent en el BOP i en el DOGC, amb la finalitat que, durant el termini de quinze dies puguin presentar-se contra el mateix les reclamacions que s'estimin pertinents. De no produir-se reclamacions contra el present acord, aquest quedarà elevat a definitiu sense necessitat d'adoptar cap nova resolució al respecte.

 

Cadaqués, 14 de setembre de 2016

 

Josep Lloret Parellada

Alcalde