Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre aprovació inicial de la modificació puntual núm. 3 del Pla d'ordenació urbanística municipal de Cadaqués
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7209
Fecha Disposición :
14/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Cadaqués


L'Ajuntament en Ple, en la sessió ordinària de data 12 de setembre 2016, va aprovar el següent acord:

PRIMER. Aprovar inicialment la proposta de la modificació puntual número 3 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cadaqués amb l'objectiu d'introduir la definició de la cota natural del terreny, que el Pla General utilitza per a definir la línia a partir de la qual es mesura la ATE (alçada total de l'edificació) en l'edificació aïllada (article 3.115. Regles per a la determinació d'alçades, punt 5), i el punt on aplicar la ARM (alçada reguladora máxima) en els altres casos i també en volumetría específica (article. 3.115. Regles per ala determinació d'alçades, punt 4) i en la regulació de terrasses i anivellaments a l'interior de la parcel·la (article 3.124).

 

SEGON. Suspendre l'atorgament d'aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques per a aquelles àrees del territori objecte del planejament, les noves determinacions dels quals suposin una modificació del règim urbanístic vigent. La durada de la suspensió será fins l'aprovació definitiva de l'esmentada modificació. Aquestes àrees afectades per la suspensió són les següents: GENERAL, en tot allò que incompleixi el Pla General vigent i a la present modificació.

Aquesta suspensió s'ha de publicar conjuntament amb l'aprovació inicial.

 

TERCER. Obrir un període d'informació pública durant el termini d'un mes, mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el diari El Punt Avui, i a la web municipal www.cadaques.cat, durant el qual quedarà l'expedient a disposició de qualsevol que el vulgui examinar-lo per presentar les al·legacions que s'estimin pertinents.

 

QUART. Donar audiència, simultàniament  a la informació pública, als ajuntaments l'àmbit territorial dels quals limita amb l'àmbit de modificació proposada.

 

CINQUÈ. Sol·licitar un informe als organismes afectats per raó de les seves competències sectorials.

 

Cadaqués, 14 de setembre de 2016

 

Josep Lloret Parellada

Alcalde