Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE de 14 de setembre de 2016, de notificació de la resolució d'aprovació del Projecte constructiu de les mesures compensatòries de l'actuació estació de bombament i sobreeixidor de la Pineda, al terme municipal de Vila-seca (clau LSA.00063/02.P1)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7212
Fecha Disposición :
14/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Agència Catalana de l'Aigua
L'Agència Catalana de l'Aigua, en relació amb el Projecte constructiu de les mesures compensatòries de l'actuació estació de bombament i sobreeixidor de la Pineda. TM Vila-seca, va adoptar, en data 16 de juny de 2016, la resolució la part dispositiva de la qual s'exposa a continuació:

1 Aprovar l'expedient d'informació pública i definitivament el Projecte constructiu de les mesures compensatòries de l'actuació estació de bombament i sobreeixidor de la Pineda, al terme municipal de Vila-seca, ja que un cop estudiades les al·legacions no modifiquen el projecte.

2 Aprovar i elevar a definitiva l'adjunta relació de propietaris dels béns i els drets afectats per l'execució de les obres del projecte, sense perjudici que puguin esdevenir canvis durant el tràmit expropiatori.

3 Que es notifiqui individualment a les persones que hagin comparegut en la informació pública o tinguin la condició d'interessades en la part que pugui afectar-les.

 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte impugnat, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la recepció de la notificació, o bé es pot interposar recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que preveuen l'article 116 de la Llei esmentada i l'article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la recepció de la notificació, sens perjudici que s'hi pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

El present projecte s'enmarca dins el previst a l'article 11 de la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, on es fa referència a que l'aprovació de projectes corresponents a obres hidràuliques d'interès prioritari de la Generalitat de Catalunya comporta la declaració d'urgent ocupació dels béns i drets afectats.

 

Barcelona, 14 de setembre de 2016

 

Carme Gomar Calabuig

Cap del Departament de Gestió Tècnica

 

 

Annex

 

Terme municipal del Vila-seca

 

Finca de projecte núm.: 01.

Parcel·la: 9004.

Polígon: 14.

Titular: Ajuntament de Vila-seca.

Superfície de servitud de pas, en m2: 92.

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 2.050.

Naturalesa: Rústica.

 

Finca de projecte núm.: 02.

Parcel·la: 1.

Polígon: 14.

Titular: Autoritat Portuària de Tarragona.

Superfície de servitud de pas, en m2: 582.

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 9.169.

Naturalesa: Rústica.

 

Finca de projecte núm.: 03.

Parcel·la: 8.

Polígon: 14.

Titular: Angeles Garcia Maldonado, Miriam Paz Garcia, Andres Paz Paz i Anta Real Estate SA.

Superfície d'ocupació tempotal, en m2: 95.

Naturalesa: Rústica.

 

Finca de projecte núm.: 04.

Parcel·la: 14.

Polígon: 14.

Titular: Angeles Garcia Maldonado.

Superfície de servitud de pas, en m2: 192.

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 1.297.

Naturalesa: Rústica.

 

Finca de projecte núm.: 05.

Parcel·la: 9006.

Polígon: 14.

Titular: Ministerio de Obras Públicas y Medio Ambiente.

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 380.

Naturalesa: Rústica.

 

Finca de projecte núm.: 06.

Parcel·la: --.

Polígon: --.

Titular: Ministerio de Obras Públicas y Medio Ambiente.

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 1.679.

Naturalesa: Rústica.