Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre aprovació del Projecte d'urbanització del carrer Nou i corredor de can Reig
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
14/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Torelló
Per resolució d'aquesta Alcaldia de data 14 d'octubre de 2016 es va aprovar el Projecte d'urbanització del carrer Nou i corredor de Can Reig" redactat per l'arquitecte Jaume Tuneu i Alabró per encàrrec d'aquest ajuntament, que ascendeix a una quantia de 649.217,86 euros més 136.335,75 euros corresponents a l'IVA.

El projecte es pot consultar al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament de Torelló de dilluns a divendres, durant el termini d'informació pública , que serà de trenta dies hàbils des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al DOGC i al BOP.

Les al·legacions i reclamacions, les hauran de presentar els interessats davant de l'Ajuntament dins del termini esmentat en l'apartat anterior, per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques

 

Torelló, 14 d'octubre de 2016

 

Jaume Vivet i Soler

Alcalde