Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre licitació d'un contracte de serveis
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
14/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Consell General d'Aran
El Conselh de Govèrn del Conselh Generau d'Aran, en sessió ordinària de 7 de novembre de 2016, va aprovar l'expedient de contractació i la convocatòria de la tramitació ordinària del procediment obert pel contracte de serveis que es detalla a continuació:

 

1. Entitat adjudicatària.

a) Organisme: Conselh Generau d'Aran

b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria de la Corporació

c) Número d'expedient: CGA 2016/002/SER-PD (ATV)

 

2. Objecte del contracte.

a) Descripció de l'objecte: Serveis públics regulars de transport nocturn de viatgers a la Val d'Aran per l'eix Les-Vielha-Baqueira

b) Lots: No procedeix

c) Lloc d'execució: Val d'Aran.

d) Durada: 2 anys + 2 anys pròrroga

 

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

c) Mesa de contractació: sí

d) Criteri d'adjudicació: Oferta econòmica més avantatjosa. Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa s'atendrà a diversos criteris d'adjudicació que es puntuaran de la següent forma:

 


P= 0,5 * P
f + 0,5 * Pjv (essent Pf la puntuació dels criteris avaluables mitjançant fórmules i Pjv la puntuació dels criteris avaluables mitjançant judicis de valor)


 

 

Els sistemes emprats per a la valoració de cadascun dels criteris d'adjudicació seran els següents:

- Criteris avaluables mitjançant fórmules: es valorarà fins un màxim de 100 punts. Aquest apartat es desglossa en:

- Proposta econòmica: fins un màxim de 40 punts

- Increment dels dies de servei: fins un màxim de 20 punts

- Increment de la freqüència dels trajectes: fins un màxim de 20 punts

- Alternativa de rutes: fins un màxim de 20 punts

- Criteris avaluables mitjançant judicis de valor: es valorarà fins un màxim de 100 punts. Aquest apartat es desglossa en:

- Nivell d'organització de la prestació del servei: fins un màxim de 10 punts

- Material mòbil: fins un màxim de 30 punts

- Catàleg a demanda: fins un màxim de 10 punts

- Millores a oferir: fins un màxim de 50 punts

 

4. Pressupost base de la licitació

a) Tipus de licitació: 12.134,55 eur/any, IVA exclòs

b) IVA corresponent: 1.213,45 eur/any (10%). S'haurà d'indicar com a partida independent l'import de l'IVA que haurà de suportar el Conselh Generau d'Aran.

c) Preu del contracte: 13.348,00 eur/any (Tipus + IVA)

 

5. Garanties

a) Garantia provisional: no

b) Garantia definitiva: 5% de l'import del preu d'adjudicació, IVA exclòs.

 

6. Obtenció de documentació i informació

a) Documentació: a la seu del Conselh Generau d'Aran [passeg dera Libertat, núm. 16, 25530 Vielha; telèfon 973/64.18.01] de 8 a 15 hores de tots els dies hàbils, excepte dissabtes, durant el termini de presentació de propostes (contractacion@aran.org)

b) Perfil del Contractant: http://perfilcontractantaran.semicinternet.com/

c) Data límit d'obtenció de la documentació: fins tres (3) dies de la data de presentació de propostes

 

7. Requisits específics del licitador:

a) Classificació: no

b) Altres requisits.

- Solvència econòmica i financera de l'empresari: es considerarà que existeix si es compleixen els següents requisits:

- Que el volum de negoci, referit a l'any de major volum de negoci dels darrers tres exercicis, sigui superior a divuit mil euros (18.000,00 eur).

- Que el fons de maniobra de l'empresa durant el darrer exercici sigui positiu. El fons de maniobra resulta de la següent operació:

 

Fons de maniobra = Actiu corrent _ Passiu corrent

 

 

- Solvència tècnica o professional de l'empresari, que s'acreditarà a través dels mitjans següents:

- Relació d'un mínim de (2) contractes de serveis efectuats durant els cinc (5) últims anys que inclogui l'import, les dates i el destinatari, públic o privat, degudament acreditats, amb un mínim executat durant l'any de superior execució del període indicat abans de vuit mil cinc-cents euros (8.500,00 eur).

- Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l'empresa durant els tres (3) últims anys, acompanyada de la documentació justificativa corresponent. Aquest personal podrà ser propi o subcontractat.

 

8. Presentació de les sol·licituds de participació.

a) Data límit de presentació: en el termini dels quinze (15) dies naturals posteriors, a comptar des de l'endemà d'aquest anunci al DOGC i al perfil del contractant.

b) Documentació a presentar: consultar el Plec de clàusules administratives particulars. La proposta econòmica s'ajustarà al model inclòs al Plec de clàusules.

c) Lloc de presentació: Registre General del Conselh Generau d'Aran, Passeg dera Libertat. núm. 16, 25530 Vielha.

d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: durant els tres (3) mesos següents a l'obertura de les propostes.

 

9. Obertura de les ofertes.

a) Lloc: seu del Conselh Generau d'Aran.

b) Prèvia convocatòria per correu electrònic a tots els licitadors, el PRIMER dia hàbil següent al de la finalització del termini d'esmena de defectes, en acte públic, segons allò especificat a la clàusula tretzena del Plec.

c) Hora: les 12 hores.

 

10. Despeses d'anuncis: seran a càrrec de l'adjudicatari fins a un màxim de 1.000,00 eur.

 

Vielha, 14 de novembre de 2016

 

Carlos Barrera Sánchez

Síndic d'Aran