Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre aprovació inicial de l'Ordenança per a la prevenció i control dels mosquits
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
14/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Ripollet
El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada en data 27 d'octubre de 2016, va aprovar inicialment l'Ordenança per a la prevenció i el control dels mosquits, segons la proposta presentada per la Regidoria de Medi Ambient, el qual es sotmet a informació pública en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'anuncis municipal i en la pàgina web de la corporació, per un termini de trenta dies hàbils als efectes que es puguin presentar contra el mateix les reclamacions i suggeriments que s'estimi convenient, de conformitat amb el que disposa l'article 178.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. El còmput del termini s'iniciarà l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província.

Durant el termini atorgat, l'expedient estarà a disposició de qualsevol persona interessada en el Departament de Medi Ambient que s'emplaça en l'edifici del carrer Balmes, 8, 1r 3a, entre les 9:30 i les 13:30 hores, de dilluns a divendres, així com a la pagina web municipal (www.ripollet.cat)

 Ripollet, 14 de novembre de 2016

 

José Maria Osuna López

Alcalde