Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE de 13 de setembre de 2016, de notificació de l'obertura del termini de diversos tràmits d'audiència i vista relatius a expedients de protecció a la infància i l'adolescència
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7210
Fecha Disposición :
13/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència ha obert el termini de diversos tràmits d'audiència i vista relatius a expedients de protecció a la infància i l'adolescència les dades dels quals consten a l'annex d'aquest Edicte. Intentades les notificacions, aquestes no s'han pogut dur a terme.

En conseqüència, d'acord amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es comunica a les persones interessades que, per tal de fer efectius els tràmits d'audiència i vista esmentats, poden comparèixer a les dependències del Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència que correspongui al seu territori (les adreces consten a l'annex), i consultar l'expedient d'acord amb el que disposa l'article 106.5 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència, dins del termini de 10 dies hàbils a comptar de la publicació d'aquest Edicte al DOGC.

 

Contra l'obertura del termini dels tràmits d'audiència i vista que es detallen a l'annex, les persones interessades no poden interposar recurs per la via judicial. No obstant això, poden presentar-hi al·legacions.

 

Barcelona, 13 de setembre de 2016

 

Ricard Calvo Pla

Director general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència

 

 

Annex

Llista d'expedients afectats i persones interessades

 

Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de Barcelona ciutat: avinguda del Paral·lel, núm. 52, 08001 Barcelona

 

Núm. d'expedient: 91655/ED-129887-2016.

Infant o adolescent: SAR.

Data del tràmit d'audiència: 02 d'agost de 2016.

Persona interessada: Asis Grillo, Gustavo.

 

Núm. d'expedient: 57215/ED-131391-2016.

Infant o adolescent: AMV.

Data del tràmit d'audiència: 25 de juliol de 2016.

Persona interessada: Velasco Palacpac, Janica.

 

Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de les Comarques de Barcelona: avinguda del Paral·lel, núm. 52, 08001 Barcelona

 

Núm. d'expedient: 57105/ED-132983-2016.

Infant o adolescent: ABV.

Data del tràmit d'audiència: 16 d'agost de 2016.

Persona interessada: Abraham Baez Rosa.

 

Núm. d'expedient: 87424/ED-122199-2016.

Infant o adolescent: DPJ.

Data del tràmit d'audiència: 25 de juliol de 2016.

Persona interessada: Cristina Papot Julián.

 

Núm. d'expedient: 88709/ED-132968-2016.

Infant o adolescent: JMR.

Data del tràmit d'audiència: 16 d'agost de 2016.

Persona interessada: Rebeca Romera Campoy.

 

Núm. d'expedients: 46518/ED-130780-2016 i 46517/ED-130779-2016.

Infants o adolescents: BCL i JCL.

Data del tràmit d'audiència: 07 de juliol de 2016.

Persones interessades: Montserrat Lleida Campalans i Antonio Cano Garcia.

 

Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de Tarragona: avinguda Andorra, núm. 7 bis, local 3, 43002 Tarragona

 

Núm. d'expedients: ED-132337-2016 i ED-132340-2016.

Infants o adolescents: JAMM i CMR.

Data del tràmit d'audiència: 9 d'agost de 2016.

Persona interessada: Carmen Rodriguez Capape.

 

Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de Girona: plaça Pompeu Fabra, núm. 1, 17002 Girona

 

Núm. d'expedient: ET-11600-2015.

Infant o adolescent: BBB.     

Data del tràmit d'audiència: 9 de setembre de 2016.

Persona interessada: Kissima Baragi.   

 

Núm. d'expedient: ET-11601-2015.

Infant o adolescent: FBB.     

Data del tràmit d'audiència: 9 de setembre de 2016.

Persona interessada: Kissima Baragi.   

 

Núm. d'expedient: ET-3011-2008.

Infant o adolescent: KNOO.    

Data del tràmit d'audiència:    9 de setembre de 2016.

Persona interessada: Yhassan Ouidad.

 

Núm. d'expedient: ET-12200-2006.

Infant o adolescent: BOR.   

Data del tràmit d'audiència: 9 de setembre de 2016.

Persona interessada: Fabio Rodriguez.  

 

Núm. d'expedients: ED-125049-2016 i ED-125048-2016.

Infants o adolescents: CBLI i NLI.     

Data del tràmit d'audiència: 14 de setembre de 2016.

Persona interessada: Bianca Ivanici.   

 

Servei Territorial d'Atenció a la Infància de Lleida: C/ Sant Martí, nº 1; 25004 Lleida.

 

Núm. d'expedient: ED-126177-2016.

Infant o adolescent: CMJ.

Data del tràmit d'audiència: 25 d'agost de 2016.

Persona interessada: Iwona Jaskiewicz.