Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE de 13 de setembre de 2016, pel qual es dóna publicitat a la resolució que assenyala dies per a la redacció d'actes prèvies a l'ocupació de les finques afectades d'expropiació per l'execució del "Projecte: XC-10020.2 Via ciclista del Ter. Del camí el Pont del Reixac a Llanars. Tram: Camprodon-Llanars", dels termes municipals de Camprodon i Llanars
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7209
Fecha Disposición :
13/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
Atès que s'ha publicat la relació dels béns i els drets afectats per l'execució del projecte XC-10020.2 "Via ciclista del Ter. Del camí el Pont del Reixac a Llanars. Tram: Camprodon-Llanars", dels termes municipals de Camprodon i Llanars, al DOGC número 7175, de 2 d'agost de 2016, i al diari El Punt Avui de 30 de juny de 2016, d'acord amb el que estableix l'article 17 i següents de la Llei d'Expropiació Forçosa en relació amb l'article 56 del seu reglament i portant implícita la declaració d'urgent ocupació en l'aprovació del projecte, segons el que determina l'article 19 del Decret legislatiu 2/2009, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Carreteres, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha resolt, d'acord amb el que preveu l'article 52, Conseqüència 2, de la Llei esmentada, assenyalar el dia 4 d'octubre de 2016 a Camprodon i a Llanars per procedir a la redacció de les actes prèvies a l'ocupació dels béns i els drets que s'expropien.

Aquest assenyalament s'ha de notificar als interessats convocats, que són els que consten a la relació exposada al tauler d'anuncis de l'Alcaldia corresponent. També es pot consultar aquest edicte seguint aquest enllaç https://seu.gencat.cat

Han d'assistir a l'acte els titulars dels béns i els drets afectats, personalment o representats per persona degudament autoritzada, aportant els documents acreditatius de la seva titularitat i l'últim rebut de la contribució que correspon al bé afectat, i poden fer-se acompanyar, a compte seu, de perits i/o notari.

El lloc de reunió són les dependències de l'Ajuntament de Camprodon, i de Llanars. Tot seguit els assistents es traslladaran, si escau, als terrenys afectats, per tal de redactar les actes.

 

Barcelona, 13 de setembre de 2016

 

Alfred Rulló i Gómez

Cap del Servei d'Expropiacions