Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7209
Fecha Disposición :
13/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament del Perelló


Per acord del Ple de la Corporació de data 4 d'agost de 2016 s'ha aprovat inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament, consistent en:

"Delimitar els usos del Pla Especial Urbanístic en sòl no urbanitzable per un equipament de càmping de primera categoria en el sector "Pla d'Arnes" i que afecta les parcel·les 11 a 15 del polígon 70 i les parcel·les 6 i 11 del polígon 17."

D'acord amb allò que s'estableix a l'article 85.4 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, el projecte es sotmet a informació pública i es pot consultar en horari d'oficina a l'àrea d'urbanisme per un termini d'un mes, comptat a partir del dia següent al de la darrera publicació del present anunci al BOP o al DOGC, termini durant el qual es pot examinar i formular al·legacions.

 

El Perelló, 13 de setembre de 2016

 

Ferran Cid Martí

Alcalde