Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE pel qual es fa públic l'Acord de la Junta de Govern Local sobre desestimació del recurs i de rectificació d'errors materials de l'expedient per a la provisió del lloc de treball d'inspector en cap de la Policia Local
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7211
Fecha Disposición :
13/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Rubí


Es fa públic per a general coneixement que en data 13 de setembre de 2016, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Rubí ha dictat l'acord que transcrit literalment diu:

 

"PROPOSTA D'ACORD 000301/2016-CENTRALS

La Junta de Govern Local, en sessió de data 14 de juny de 2016, va adoptar un acord que, en el primer punt de la seva part dispositiva, estableix el següent: "Primer.- Aprovar la convocatòria i les bases del concurs per a la provisió del lloc de treball d'Inspector en Cap de la Policia Local de l'Ajuntament de Rubí (codi núm. 742)". Aquest acord, juntament amb les bases aprovades, es va publicar al DOGC del dia 21 de juny de 2016.

Mitjançant escrit presentat el 21 de juliol de 2016, registre d'entrada número 2016018046, el Sr. Miquel Pedrosa Gámez va interposar recurs de reposició contra les bases del concurs, sol·licitant que "s'acordi anul·lar la convocatòria amb aquelles Bases".

Vist l'informe jurídic emès per la Secretaria Municipal i la Cap de Serveis Jurídics de data 7 de setembre de 2016 en el que es conclou:

 

1a.- No estem en presència d'un supòsit de selecció per concurs oposició a la plaça d'Inspector, sinó de la provisió d'un lloc de treball, concretament el d'Inspector en Cap de la Policia Local, amb codi número 742.

 

2a.- La provisió d'aquest lloc de treball no es pot fer pel sistema o procediment de lliure designació, sinó que s'ha de fer per concurs perquè així ho estableix la RLT vigent.

 

3a.- La composició i el règim de funcionament del Tribunal Qualificador regulats a la Base 4 s'adeqüen a la normativa.

 

4a.- El sistema d'avaluació del concurs consistent en una proves psicotècniques, entrevista, resolució d'un cas pràctic i valoració de mèrits recollit a la Base 5 i a l'Annex, s'adequa a la normativa.

 

Atès que l'esmentat informe jurídic proposa que es dicti resolució per la que:

A) Per estrictes raons de congruència, donat que el Sr. Pedrosa demana l'anul·lació de la convocatòria i les bases, es desestimi íntegrament el recurs, ja que no concorre cap motiu de nul·litat ni d'anul·labilitat previstos als articles 62 i 63 de la Llei de l'Estat 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

B) D'acord amb el que estableix l'article 105 de la Llei de l'Estat 30/1992, es rectifiquin els errors comesos en la redacció de l'acord de la Junta de Govern Local i de les bases, donant d'aquesta manera satisfacció a la petició d'aclariments formulada pel recurrent.

 

Per tot l'anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà del  Decret d'Alcaldia núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 13 de juliol de 2015 i el Decret d'Alcaldia núm. 2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d'agost de 2015,

Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent acord:

 

Primer.- Desestimar íntegrament el recurs interposat pel Sr. Miquel Pedrosa Gámez mitjançant escrit presentat el 21 de juliol de 2016, registre d'entrada número 2016018046 ja que no concorre cap motiu de nul·litat ni d'anul·labilitat previstos als articles 62 i 63 de la Llei de l'Estat 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

 

Segon.- Rectificar els errors materials del quart paràgraf de la part expositiva de l'acord de la Junta de Govern Local pel qual "s'aprova la convocatòria i les bases del concurs per a la provisió del lloc de treball d'Inspector en Cap de la Policia Local de l'Ajuntament de Rubí (codi núm. 742)" de data 14 de juny de 2016, en els termes següents:

queda eliminat l'incís "mitjançant lliure designació" i l'incís "i el Decret 233/2002, de 25 de setembre, que aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals".

 

Tercer.- Rectificar els errors materials de la Base 4 de les Bases del "Concurs per a la provisió del lloc de treball d'Inspector en Cap del Cos de la Policia Local de l'Ajuntament de Rubí (Sel. 13/2016)" en els termes següents:

 

ON DIU:

"4.- TRIBUNAL QUALIFICADOR

Tribunal Qualificador, d'acord amb el que disposa l'article 60 de l'EBEP i l'article 8 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, que aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals, estarà conformat pels membres següents:

President: El/la Secretari/a de la Corporació o persona en qui delegui; i un suplent

Vocals:

Un membre funcionari de carrera de la Corporació i un suplent.

Un Cap de Policia d'una Corporació Local de Catalunya i un suplent

Secretari: Un/a tècnic/a de RRHH de l'Ajuntament, amb veu i sense vot.

Aquesta Comissió de Valoració actuarà sota els principis de funcionament dels òrgans col·legiats recollits als arts. 13 i ss. de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

HA DE DIR:

"4.- TRIBUNAL QUALIFICADOR

Aquest Tribunal Qualificador, d'acord amb el que disposa l'article 60 de l'EBEP, estarà conformat pels membres següents:

President: El/la Secretari/a de la Corporació o persona en qui delegui; i un suplent

Vocals:

Un membre funcionari de carrera de la Corporació i un suplent.

Un Cap de Policia d'una Corporació Local de Catalunya i un suplent

Secretari: Un/a tècnic/a de RRHH de l'Ajuntament, amb veu i sense vot.

Aquest Tribunal Qualificador actuarà sota els principis de funcionament dels òrgans col·legiats recollits als arts. 13 i ss. de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya."

 

Quart.- Ordenar la publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), al tauler d'anuncis municipal, a la Intranet i a la web de l'Ajuntament de Rubí.

 

Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l'interessat i a les seccions sindicals de l'Ajuntament de Rubí."

 

Rubí, 13 de setembre de 2016

 

Nicolás López Aznar

Vicesecretari accidental en funcions de secretari per substitució legal