Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre aprovació inicial de la modificació de la relació de llocs de treball amb la creació d'una plaça de tresorer
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7209
Fecha Disposición :
13/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament d'Arenys de Munt
El Ple de l'Ajuntament d'Arenys de Munt, en sessió ordinària celebrada en data 8-9-2016, ha aprovat, inicialment, la modificació parcial de la Relació de Llocs de Treball d'aquest Ajuntament, amb la creació d'un lloc: el de tresorer d'habilitació nacional.

Durant el termini d'un mes, des de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, els interessats podran interposar al·legacions i suggeriments al mateix; en el cas que no se'n presenti cap, aquesta modificació es considerarà definitivament aprovada.

 

Arenys de Munt, 13 de setembre de 2016

 

Gemma García Ramos

Secretària accidental