Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE de 12 de setembre de 2016, de notificació de diversos actes administratius dictats en expedients sancionadors en matèria de turisme
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7211
Fecha Disposición :
12/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Departament d'Empresa i Coneixement
La Direcció General de Turisme del Departament d'Empresa i Coneixement ha emès els actes administratius dels expedients sancionadors, les dades dels quals figuren a l'annex d'aquest Anunci. Intentada la notificació corresponent, aquesta no s'ha pogut dur a terme.

En conseqüència, d'acord amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es comunica a les persones interessades que, per tal que puguin tenir coneixement del contingut íntegre dels actes administratius que s'esmenten, poden comparèixer a les dependències de la Direcció General de Turisme (Pg. de Gràcia, 105 08008 Barcelona) en els terminis indicats a l'annex, a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquest anunci al DOGC.

 

Contra aquests actes administratius, les persones interessades poden presentar-hi al·legacions o interposar-hi els tipus de recursos que s'especifiquen a l'annex, en cada cas.

 

Barcelona, 12 de setembre de 2016

 

Anna Martínez Ribas

Cap de la Secció de Procediment

 

 

ANNEX

 

Núm. d'expedient: 27305-2015

Persona interessada: SIR BUSINESS TRADE, SL

Acte administratiu que es notifica: Acord d'iniciació i Plec de càrrecs

Data de l'acte administratiu: Acord d'iniciació 11/04/2016 i plec de càrrecs 11/04/2016

Termini per presentar al·legacions davant l'/la instructor/a: deu dies hàbils

 

Núm. d'expedient: 27653-2016

Persona interessada: DANKET HOLD 22, SL

Acte administratiu que es notifica: Acord d'iniciació i Plec de càrrecs

Data de l'acte administratiu: Acord d'iniciació 01/07/2016 i plec de càrrecs 01/07/2016

Termini per presentar al·legacions davant l'/la instructor/a: deu dies hàbils

 

Núm. d'expedient: 26353-2013

Persones interessades: CARMEN JUANITA BROWER i DIOUBATE BOUNDAIALA

Acte administratiu que es notifica: Proposta de resolució

Data de l'acte administratiu: 05/05/2016

Termini per presentar al·legacions davant l'/la instructor/a: deu dies hàbils

 

Núm. d'expedient: 26967-2014

Persona interessada: ROBERTUS VAN DE MOSSELAER

Acte administratiu que es notifica: Proposta de resolució

Data de l'acte administratiu: 28/06/2016

Termini per presentar al·legacions davant l'/ la instructor/a: deu dies hàbils

 

Núm. d'expedient: 27602-2015

Persones interessades: IGNACIO MIGUEL GARCIA BENAVENTE i ANA SERRA TALLER

Acte administratiu que es notifica: Proposta de Resolució

Data de l'acte administratiu: 13/06/2016

Termini per presentar al·legacions davant l'/la instructor/a: deu dies hàbils

 

Núm. d'expedient: 27250-2014

Persona interessada: JORDI MIGUEL HOLGUIN DIONICIO

Acte administratiu que es notifica: Resolució

Data de l'acte administratiu: 14/07/2016

Termini per presentar recurs d'alçada davant el secretari d'Empresa i Competitivitat: un mes

 

Núm. d'expedient: 27302-2015

Persona interessada: NATALIA MILLAN DEL CANTO

Acte administratiu que es notifica: Resolució

Data de l'acte administratiu: 13/04/2016

Termini per presentar recurs d'alçada davant el secretari d'Empresa i Competitivitat: un mes

 

Núm. d'expedient: 27427-2015

Persona interessada: HOME ADVICE SPAIN, SL

Acte administratiu que es notifica: Resolució

Data de l'acte administratiu: 08/07/2016

Termini per presentar recurs d'alçada davant el secretari d'Empresa i Competitivitat: un mes

 

Núm. d'expedient: 27508-2015

Persones interessades: JUAN CORMAN HERNÁNDEZ i LUISA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Acte administratiu que es notifica: Resolució

Data de l'acte administratiu: 20/07/2016

Termini per presentar recurs d'alçada davant el director general de Turisme: un mes

 

Núm. d'expedient: 27525-2015

Persona interessada: PROMOCIONS TORRE-SERONA, SL

Acte administratiu que es notifica: Resolució

Data de l'acte administratiu: 13/06/2016

Termini per presentar recurs d'alçada davant el secretari d'Empresa i Competitivitat: un mes