Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre aprovació definitiva del Projecte executiu d'obres d'urbanització del passeig de la plaça Major i entorns, fase 2, sector 3, pavimentació extrems
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7210
Fecha Disposición :
12/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Sabadell
Un cop transcorregut el termini d'informació publica del projecte d'obres anomenat "Projecte executiu d'obres d'urbanització del Passeig de la Plaça Major i entorns. Fase 2. Sector 3. Pavimentació extrems", sense haver-se formulat reclamacions ni al·legacions al respecte aquest ha quedat aprovat definitivament sense necessitat d'adoptar cap altre acord de manera expressa, de conformitat amb l'establert a l'acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de data 27 de juny de 2016, la qual cosa es fa publica de conformitat amb allò que disposa l'article 38 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995.

Aquesta resolució tàcita és un acte administratiu definitiu i posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot interposar recurs contenciós-administratiu davant els jutjats del contenciós-administratiu de la provincia de Barcelona en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent a aquesta publicació. També es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat aquest acte, com a previ al contenciós-administratiu, dins el termini d'un mes a comptar des del dia segent a aquesta publicació. Tanmateix es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri pertinent.

 

Sabadell, 12 de setembre de 2016

 

Glòria Rubio Casas

Tinenta d'alcalde de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat