Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE de 12 de setembre de 2016, de notificació d'actes administratius
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7209
Fecha Disposición :
12/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
Agència Catalana de l'Aigua
L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès actes administratius en la tramitació dels expedients sancionadors SN2016000126 i SN2016000328, les dades dels quals figuren a l'annex d'aquest Anunci. Intentada la notificació, aquesta no s'ha pogut dur a terme.

Consegüentment, i d'acord amb el que preveu l'article 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, es comunica que, per tal que les persones interessades tinguin coneixement del contingut íntegre de la resolució esmentada i puguin interposar recurs , poden comparèixer a les dependències de l' Agència Catalana de l'Aigua , (c. Provença 204-208, 08036 Barcelona), dins el termini indicat a l'annex, comptador a partir de l'endemà de la publicació d' aquest Anunci al DOGC.

 

Barcelona, 12 de setembre de 2016

 

Xavier Vicens i Pedret

Cap del Departament de Protecció del Medi

 

 

Annex

 

Núm. d'expedient: SN2016000328

Procediment: sancionador

Interessat i NIF: Maria Dolores Riu Corcoy. NIF.78020881M

Acte administratiu que es notifica: acord d'Incoació i plec de càrrecs

Data de l'acte administratiu: 27 de juliol de 2016

Escrit que es pot interposar: al·legacions, en el termini de 10 dies

 

Núm. d'expedient: SN2016000126

Procediment: sancionador

Interessat i NIF: Yacht Charter World, SL. NIFB65472847 i Blas Gómez Rodriguez. NIF 46755275R

Acte administratiu que es notifica: resolució

Data de l'acte administratiu: 27 de juliol de 2016

 

Escrit que es pot interposar contra l'acte administratiu SN2016000126: recurs potestatiu de reposició davant el director de l'Agència Catalana de l'Aigua en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest Anunci al DOGC o directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos comptadors a l'endemà de la publicació d'aquest Anunci al DOGC.