Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre llistat d'admesos i exclosos de la borsa de treball de psicòleg/òloga
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
11/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament d'Argentona


Aquesta Alcaldia ha dictat en data 11 d'octubre de 2016, el següent Decret:

 

"Atès que cap de les instàncies presentades, per formar part de la convocatòria per a la creació d'una borsa de treball de psicòleg/a de l'Ajuntament d'Argentona, ha presentat cap esmena vinc a decretar el següent:

 

Primer.- Aprovar provisionalment i, en el cas que no es presenti cap reclamació, definitivament la relació d'aspirants admesos/es i exclosos/es de la convocatòria per a la creació d'una borsa de treball de psicòleg/a de l'Ajuntament d'Argentona.

 

ASPIRANTS ADMESOS/ES

 Cognoms i nom

DNI

A. S. P.

** *** 032 M

A. M. J.

** *** 123 R

A. G. ST.

** *** 623 Z

A. R. N.

** *** 543 X

A. O. MA.

** *** 607 F

A. G. A.

** *** 946 T

A. G. A.

** *** 016 B

B. P. R.

** *** 279 B

B. G. CH.

** *** 171 A

B. DH. M.

** *** 560 T

C. G. AM.

** *** 365 N

C. R. A.

** *** 707 C

C. N. L.

** *** 762 Y

D. M. M.

** *** 130 V

DLV. M. S.

** *** 859 B

D. P.

* **** 081 S

E. M. M.

** *** 333 H

G. R. J.

** *** 898 V

G. M. J.

** *** 613 A

G. T. A.

** *** 618 P

G. S. J.

** *** 414 N

H. C. H.

** *** 788 V

I. M. M.

** *** 368 X

J. T. S.

** *** 560 Y

L. G. R.

** *** 562 M

L. S. MC.

** *** 997 Q

M. F. S.

** *** 493 H

M. FC. N.

** *** 394 H

M. M. N.

** *** 018 K

M. G. C.

** *** 686 G

M. A. A.

** *** 931 W

O. M. L.

** *** 073 G

O. A. N.

** *** 864 P

O. A. A.

** *** 236 L

P. A. LF.

** *** 648 Z

P. P. M.

** *** 314 Q

P. G. M.

** *** 003 L

P. S. O.

** *** 498 Q

P. F. O.

** *** 121 C

P. F. E.

** *** 372 S

Q. U. L.

** *** 109 M

R. G. R.

** *** 291 Y

R. M. M.

** *** 261 J

R. R. M.

** *** 158 E

S. C. E.

** *** 355 R

S. S. M.

** *** 036 J

T. Y. LE.

** *** 005 X

V. N. MG.

* **** 933 P

V. V. S.

** *** 264 Y

V. C. I.

** *** 236 X

 

 

ASPIRANTS EXCLOSOS/ES

CAP

 

Segon.- D'acord amb les bases de la convocatòria, el Tribunal Qualificador estarà integrat per les següents persones:

President:

Titular: Sra. Mireia Puigdollers Bourgeacq, psicòloga de l'Ajuntament d'Argentona.

Suplent: Sr. Verònica Barquero Miró, interventora. Ajuntament d'Argentona.

Vocals:

Titular: Sra. Sílvia Ramonet Oliver, designada per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Suplent: Sra. M. Carmen Iniesta Torres, designada per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Titular: Sra. Rosa Maria López Ros, designada per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Suplent: Sra. Mª Àngels Alier Fabregó, designada per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Titular: Sr. Oriol Carvajal Leon, cap de secció d'Ensenyament. Ajuntament de Premià de Mar.

Suplent: Sr. Francesc Xavier Roca, arquitecte urbanista. Ajuntament d'Argentona.

Vocal amb funcions de secretària

Titular: Sra. Teresa Esteban Castellví, assessora jurídica. Ajuntament d'Argentona.

Suplent: Sr. Xavier Valls Planas, enginyer municipal. Ajuntament d'Argentona.

 

Quart.- Es convoca als/les aspirants que han de realitzar la primera prova (coneixements de llengua catalana) el proper 4 de novembre de 2016 a les 9:30 hores davant l'Ajuntament Nou, c. Ramón Par, 1 per tal realitzar l'esmentada prova, la qual cosa es comunica a efectes que es donin per convocats/des. Els/les aspirants hauran de venir proveïts/des del DNI.

 

Cinquè.- Els/les aspirants que es diran a continuació hauran de realitzar la prova de català per no haver acreditat estar en possessió del nivell de coneixements exigit a les bases:

 

Cognoms i nom

DNI

A. G. ST.

** *** 623 Z

H. C. H.

** *** 788 V

O. A. A.

** *** 236 L

P. A. LF.

** *** 648 Z

P. P. M.

** *** 314 Q

S. C. E.

** *** 355 R

V. C. I.

** *** 236 X

 

 

Sisè.- Les/les aspirants que superin l'anterior exercici (coneixements de llengua catalana) i aquells/es que hagin quedat exempts de fer aquesta prova per haver acreditat que estan en possessió del nivell de coneixements exigit a les bases de la convocatòria, queden convocats/des el dia 7 de novembre de 2016 a les 9:30 hores davant l'Ajuntament Vell, c. Gran, 61 per tal de realitzar el segon exercici (coneixements generals i/o específics) la qual cosa es comunica a efectes que es donin per convocats/des. Els/les aspirants hauran de venir proveïts/des del DNI. El Tribunal es constituirà el mateix dia 9:00.

 Setè.- Disposar la publicació del present Decret al DOGC, a la seu electrònica i al Web de l'Ajuntament".

 

Ho mana i signa l'alcalde d'Argentona, el Sr. Eudald Calvo Català.


 

Argentona, 11 d'octubre de 2016


 

Eudald Calvo Català

Alcalde