Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre llistat provisional d'admesos i exclosos a la borsa de treball de locutor de ràdio
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7228
Fecha Disposición :
11/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament d'Argentona


Aquesta Alcaldia ha dictat en data 7 d'octubre de 2016 el següent Decret:

 

"Atès que ha finalitzat el termini per presentar instàncies, sol·licitant prendre part en la convocatòria publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en data 23 d'agost de 2016, convocatòria per a la creació d'una borsa de treball de locutor de ràdio de l'Ajuntament d'Argentona, vinc a decretar el següent:

 

Primer.- Aprovar provisionalment la relació d'aspirants admesos/es i exclosos/es de la convocatòria per a la creació d'una borsa de treball de locutor de ràdio de l'Ajuntament d'Argentona.

 

ASPIRANTS ADMESOS/ES

 Cognoms i nom

DNI

A. G. C.

** *** 005 N

B. E. A.

** *** 243 M

B. R. A.

** *** 998 J

C. N. M.

** *** 841 Y

C. I. J.

** *** 236 Z

C. C. M.

** *** 232 D

C. V. R.

** *** 009 T

E. M. F.

** *** 447 Z

E. G. M.

** *** 923 G

F. G. E.

** *** 838 M

G. M. L.

** *** 752 E

G. A. A.

** *** 776 P

LL. H. N.

** *** 205 R

L. S. M.

** *** 161 L

P. R. MV.

** *** 855 T

P. V. IM.

** *** 819 H

P. S. X.

** *** 031 E

S. S. J.

** *** 322 G

S. M. JI.

** *** 167 X

S. C. M.

** *** 833 M

V. C. LL.

** *** 450 M

 

 

ASPIRANTS EXCLOSOS/ES

 Cognoms i nom

DNI

MOTIU

C.M.S.

** *** 056 V

No haver aportat la titulació requerida d'acord amb el que s'exigia a les bases.

O. C. E.

** *** 160 A

No haver aportat la titulació requerida d'acord amb el que s'exigia a les bases.

S. T. S.

** *** 840 J

No haver aportat la titulació requerida d'acord amb el que s'exigia a les bases.

 

Segon.- Publicar aquesta resolució, d'acord amb les bases de la convocatòria, a la seu electrònica a la pàgina web i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per tal que en un termini de deu dies, a partir de la publicació al DOGC, es puguin presentar esmenes o reclamacions. Si no es presenten reclamacions, es considerarà elevada a definitiva la llista de persones aspirants admeses i excloses sense la necessitat de nova exposició. 

Tercer.- Disposar la publicació del present Decret al DOGC, a la seu electrònica i al Web de l'Ajuntament".

Ho mana i signa l'alcalde d'Argentona, el Sr. Eudald Calvo Català

 

Argentona, 11 d'octubre de 2016


 

Eudald Calvo Català

Alcalde