Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE d'alienació d'un bé moble (exp. 003/16.PT)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
11/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Universitat de Girona
El Consell Social de la Universitat de Girona, en sessió ordinària número 4/16 celebrada en data 1 de juny de 2016, va acordar desafectar la maquinària per a central de fred, actualment instal·lada a l'edifici CNTA de la Universitat de Girona, i autoritzar el rector a adoptar els acords de disposició de l'esmentat bé moble, en compliment de l'article 143 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.

Després d'una primera licitació, amb resultat desert per manca de licitadors, el plec de clàusules que ha de regir el procés públic de la licitació ha estat informat per l'assessoria jurídica en data 3 de novembre de 2016 i aprovat pel rector en data 10 de novembre de 2016.

 

1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Universitat de Girona

b) Dependència que tramita l'expedient: Servei d'Economia, Patrimoni i Contractació

c) Obtenció de documentació i informació:

1. Dependència: Servei d'Economia, Patrimoni i Contractació _ Secció de Contractació i Patrimoni

2. Domicili: Plaça Sant Domènec, 3

3. Localitat i codi postal: Girona - 17004

4. Telèfon: 972 419 815

5. Telefax: 972 418 256

6. Correu electrònic: sepic.contractacio@udg.edu

7. Adreça d'internet del perfil del contractant: http://goo.gl/x25aY

8. Data límit d'obtenció de documentació i informació: 45 dies naturals a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta subhasta.

d) Número d'expedient: 003/16.PT

 

2. Objecte del contracte

a) Tipus: contracte privat

b) Descripció: equip frigorífic per a generació de fred industrial composat de maquinària i equips de central de fred, propietat de la Universitat de Girona. Es composa de:

-Bancada de compressors que disposa dels següents elements principals: 2 compressors Fracsold S10-39Y per a -5ºC de 16.770 kcal/h; 2 compressors Fracsold Q5-25Y per a -10ºC de 47.900 kcal/h; Elements complementaris de connexió i control dels compressors en conjunt de la bancada.

-Condensador vertical per intercanvi del calor (unitat exterior), per una potència de 138.90 kW.

-Armari elèctric de control i maniobra de la central de fred.

 

3. Tramitació i procediment

a) Tramitació: ordinària

b) Procediment: subhasta pública per procediment obert "a plec tancat" (art. 143 de la Llei 33/2003)

 

4. Import base de licitació

a) Import 7.350,46 euros que podrà ser millorat a l'alça, de forma que s'adjudicarà a favor del licitador que realitzi l'oferta econòmicament més avantatjosa.

 

5. Garantia exigida

Prèvia (import): 367,52 euros

 

6. Requisits específics del contractista

Pot presentar oferta qualsevol persona física o jurídica, espanyola o estrangera, que tingui plena capacitat d'obrar i que no estigui inclosa en els supòsits de prohibició que recull el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

 

7. Presentació d'ofertes

a) Data límit de presentació: 45 dies naturals a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquest procediment en el perfil del contractant, a les 13 hores

b) Modalitat de presentació:

- en mà, a l'Oficina Central de Registre de la Universitat de Girona, abans de la data i hora límit que preveu aquest anunci

- per correu (oficina de Correus i Telègrafs) d'acord amb el que estableix l'article 80.4 del RGLCAP, sempre dins del termini establert

c) Lloc de presentació:

1. Dependència: Oficina Central de Registre de la Universitat de Girona

2. Domicili: Edifici "Les Àligues", plaça Sant Domènec núm. 3

3. Localitat i codi postal: Girona, 17004.

4. Adreça electrònica: registre@udg.edu

 

8. Obertura d'ofertes

a) Descripció: Edifici "Les Àligues"

b) Adreça: Plaça Sant Domènec, 3

c) Localitat i codi postal: Girona, 17004

d) Data i hora:

Sessió pública (obertura del sobre B): es farà pública en el perfil del contractant de l'òrgan de contractació una vegada s'hagi publicat l'anunci en el DOGC.

 

9. Despeses de publicitat

Seran assumides per l'adjudicatari de la present subhasta.

 

10. Altres informacions

Els plecs s'obtindran a través del perfil del contractant, punt 1 c) 7 d'aquest anunci.

Qualsevol modificació i/o aclariment posterior que es pugui produir es publicarà a la mateixa adreça web

 

Girona, 11 de novembre de 2016

 

Sergi Bonet Marull

Rector