Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE de 10 d'octubre de 2016, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referents al municipi de Banyoles
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
10/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en les sessions de 22 de juliol i de 13 d'abril de 2016, va adoptar, entre altres, els acords, la part dispositiva dels quals es reprodueix a continuació:

 

Exp.: 2016 / 059450 / G

Modificació del Pla general a l'àmbit del Pla especial del nucli antic (PENAB), al terme municipal de Banyoles

 

Acord de 22 de juliol de 2016

Vist l'informe proposta dels Serveis Tècnics, aquesta Comissió acorda:-1 Donar conformitat al text refós la Modificació del Pla general a l'àmbit del Pla especial del nucli antic (PENAB) de Banyoles, promogut i tramès per l'Ajuntament, en compliment de l'acord d'aprovació definitiva de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona de 13 d'abril de 2016, amb la incorporació d'ofici, a petició de l'Ajuntament, del plànol de servituds aeronàutiques de l'informe de la Direcció General d'Aviació Civil de 4 de març de 2016 i de l'annex aclaratiu de les prescripcions de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona.

-2 Publicar aquest acord, el d'aprovació definitiva de 13 d'abril de 2016 i les normes urbanístiques corresponents al DOGC, a l'efecte de l'executivitat immediata, tal com indica l'article 106 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

-3 Comunicar-ho a l'Ajuntament.

 

Acord de 13 d'abril de 2016

Vist l'informe proposta dels Serveis Tècnics, aquesta Comissió acorda:

-1 Aprovar definitivament la Modificació del Pla general a l'àmbit del Pla especial del nucli antic (PENAB), al municipi de Banyoles, promoguda i tramesa per l'Ajuntament i supeditar-ne la publicació en el DOGC i consegüent executivitat a la presentació d'un text refós, per duplicat, verificat per l'òrgan que ha atorgat l'aprovació provisional de l'expedient i degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions següents:

1.1 Atenent a l'interès públic, cal que la proposta d'eliminació del PAU-Passatge Llibertat sigui coherent amb els objectius del PMU-Servites, en el sentit de replantejar els objectius de PMU-Servites esmentat, per tal de resituar la reserva d'equipaments al pati existent vinculat a l'escola, i repensar la zona verda.

1.2 Cal garantir el manteniment de la superfície destinada a zones verdes.

1.3 Cal justificar si la proposta d'eliminació del PAU suposa un increment o disminució de sostre respecte a allò que preveu el planejament vigent.

1.4 Cal que el document incorpori les prescripcions de l'informe de la Direcció General d'Aviació Civil, en el sentit d'incorporar les servituds aeronàutiques de l'aeroport de Girona en els plànols normatius, i incloure, a la normativa, el paràgraf sobre les línies de nivell de les superfícies limitadores de les servituds.

-2 Comunicar-ho a l'Ajuntament.
Contra aquests acords, que es refereixen a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen l'article 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques de formular el requeriment previ que preveu l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s'entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà des de l'endemà del dia en què es rebi la comunicació de l'acord exprés o del dia en què s'entengui rebutjat presumptament.

 

Consulta i informació de l'expedient

L'expedient estarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 107 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, al Servei Territorial d'Urbanisme de Girona, situat a la seu de l'edifici de la Generalitat,  plaça Pompeu Fabra, 1, Girona (CP- 17002), de 9:30 h a 13:30 h, de dilluns a divendres feiners.

S'inclou a continuació l'enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya que permet la consulta telemàtica i immediata del contingut dels documents que conformen l'instrument de planejament urbanístic aprovat amb plena garantia d'autenticitat, i integritat en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta de la Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l'article 103.3 del Text refós de la Llei d'urbanisme modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer:

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureFitxa&codiPublic=2016/59450/G&set-locale=ca
Girona, 10 d'octubre de 2016
Sònia Bofarull i Serrat

Secretària de la Comissió Territorial d'Urbanisme de GironaAnnex

Normes urbanístiques de la Modificació del Pla general a l'àmbit del Pla especial del nucli antic (PENAB) de Banyoles
(Vegeu la imatge al final del document)