Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE de 10 d'octubre de 2016, de notificació d'actes administratius
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7228
Fecha Disposición :
10/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Departament d'Empresa i Coneixement
Els Serveis Territorials a Girona del Departament d'Empresa i Coneixement tramiten els expedients administratius que es descriuen, en extracte, a l'annex d'aquest Edicte. Intentada la notificació del actes administratius que s'hi detallen, no s'ha pogut dur a terme.

En conseqüència, i d'acord amb el que preveuen els articles 59 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27/11/1992), modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14/01/1999), es notifica a les persones interessades en els actes administratius que consten a l'annex, i se'ls comunica que, per tal que puguin tenir coneixement del contingut íntegre dels actes administratius esmentats, poden comparèixer a les dependències dels Serveis Territorials d'Empresa i Coneixement, Plaça Pompeu Fabra, 1, de Girona, havent concertat cita prèvia.
Girona, 10 d'octubre de 2016
Ferran Roquer Padrosa

Director dels Serveis Territorials a GironaAnnex
Expedient: 17-EMOT-26/2016

Persona interessada: La Selva Online, SLU

Últim domicili conegut: Lloret de Mar

Acte administratiu que es notifica: Acord d'inici i plec de càrrecs

Termini per presentar al·legacions: 10 dies
Expedient: 17-EMOT-32/2016

Persona interessada: T. Farid

Últim domicili conegut: Barcelona

Acte administratiu que es notifica: Acord d'inici i plec de càrrecs

Termini per presentar al·legacions: 10 dies
Expedient: 17-EMOT-37/2016

Persona interessada: Velasquez, SCI

Últim domicili conegut: Roses

Acte administratiu que es notifica: Acord d'inici i plec de càrrecs

Termini per presentar al·legacions: 10 dies
Expedient: 17-EMOT-38/2016

Persona interessada: L. A. Babette Gertrud

Últim domicili conegut: Roses

Acte administratiu que es notifica: Acord d'inici i plec de càrrecs

Termini per presentar al·legacions: 10 dies
Expedient: 17-EMOT-42/2016

Persona interessada: H. Coll Vilchez i S. Planas Rosell

Últim domicili conegut: La Ràpita

Acte administratiu que es notifica: Acord d'inici i plec de càrrecs

Termini per presentar al·legacions: 10 dies
Expedient: 17-EMOS-19/2016

Persona interessada: 2 Cars, SCP

Últim domicili conegut: Figueres

Acte administratiu que es notifica: Resolució

Recursos que s'hi poden interposar: d'alçada

Termini per presentar-los: 1 mes
Expedient: 17-MC-ITE-6/2016

Persona interessada: F. Pibernat Vila

Últim domicili conegut: L'Escala

Acte administratiu que es notifica: Resolució

Recursos que s'hi poden interposar: d'alçada

Termini per presentar-los: 1 mes
Expedient: 3000208/2015-DBT

Persona interessada: E. Bellon Puignau

Últim domicili conegut: Cadaqués

Acte administratiu que es notifica: Resolució.

Recursos que s'hi poden interposar: d'alçada

Termini per presentar-los: 1 mes.
Expedient: 3000040/2016-DBT

Persona interessada: I. Martinez Garcia

Últim domicili conegut: Fogars de la Selva

Acte administratiu que es notifica: ofici arxiu expedient

Termini per presentar al.legacions: 10 dies