Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE de 10 d'octubre de 2016, de notificació de diverses resolucions de recursos administratius d'expedients en matèria d'habitatge
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7228
Fecha Disposición :
10/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Agència de l'Habitatge de Catalunya
S'han dictat diverses resolucions en els expedients en matèria d'habitatge les dades dels quals figuren a l'annex d'aquest Edicte. Intentada la seva notificació, aquesta no s'ha pogut dur a terme.

En conseqüència, d'acord amb el que preveuen els articles 58 i concordants de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i articles 44 i 46 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es comunica a les persones interessades que, per tal que puguin tenir coneixement del contingut íntegre dels actes administratius que s'hi esmenten, poden comparèixer a les dependències del Servei de Gestió Jurídica de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, carrer Diputació, 92, 6a planta, 08015 Barcelona, des de l'endemà d'aquesta publicació als diaris oficials.
Contra aquests actes administratius, les persones interessades poden interposar el tipus de recurs que s'especifica en cada cas.
Barcelona, 10 d'octubre de 2016
Carmina Muñoz Bonet

Cap del Servei de Gestió JurídicaAnnex
Núm. d'expedient: HLB201200140/6647-14.

Persones interessades: Aryanour Djalali Missaghian, Ascot Marina Prat, SL, Suvane.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de recurs administratiu.

Recurs que s'hi pot interposar: contenciós administratiu.

Termini per interposar-lo: dos mesos des de l'endemà de la seva publicació.
Núm. d'expedient: HPB201100102/6660-14.

Persones interessades: Sebastián Ginés Rodríguez Alias, Catalina Rodríguez Alias.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de recurs administratiu.

Recurs que s'hi pot interposar: contenciós administratiu.

Termini per interposar-lo: dos mesos des de l'endemà de la seva publicació.
Núm. d'expedient: RT-00046-15/8330-16.

Persones interessades: Joaquín Pelaez Serra, comunitat de propietaris de la Rambla Nova, 113, Tarragona.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de recurs administratiu.

Recurs que s'hi pot interposar: contenciós administratiu.

Termini per interposar-lo: dos mesos des de l'endemà de la seva publicació.

 

Núm. d'expedient: GLR-55551-14/8184-16.

Persona interessada: El Ghailani Kaddou.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de recurs administratiu.

Recurs que s'hi pot interposar: contenciós administratiu.

Termini per interposar-lo: dos mesos des de l'endemà de la seva publicació.

 

Núm. d'expedient: BLR-41457-14/7951-15.

Persona interessada: Ahmed Ettahrioui.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de recurs administratiu.

Recurs que s'hi pot interposar: contenciós administratiu.

Termini per interposar-lo: dos mesos des de l'endemà de la seva publicació.

 

Núm. d'expedient: BLR-82593-14/8038-15.

Persona interessada: Loubna Essaberi.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de recurs administratiu.

Recurs que s'hi pot interposar: contenciós administratiu.

Termini per interposar-lo: dos mesos des de l'endemà de la seva publicació.

 

Núm. d'expedient: BLR-89308-14/7879-15.

Persona interessada: Francisca Ponnou Isart.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de recurs administratiu.

Recurs que s'hi pot interposar: contenciós administratiu.

Termini per interposar-lo: dos mesos des de l'endemà de la seva publicació.

 

Núm. d'expedient: 1B-2535-15/8383-16.

Persona interessada: Olga Cristina Rojas Ramírez.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de recurs administratiu.

Recurs que s'hi pot interposar: contenciós administratiu.

Termini per interposar-lo: dos mesos des de l'endemà de la seva publicació.

 

Núm. d'expedient: BLR-18138-14/7836-15.

Persona interessada: Ahmed Benouar Messari.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de recurs administratiu.

Recurs que s'hi pot interposar: contenciós administratiu.

Termini per interposar-lo: dos mesos des de l'endemà de la seva publicació.