Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE de 10 de gener de 2017, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referents al municipi de Montagut i Oix
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7286
Fecha Disposición :
10/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en les sessions de 13 d'abril de 2016 i 7 d'octubre de 2016, va adoptar, entre d'altres, els acords la part dispositiva dels quals es reprodueixen a continuació:

 

Exp.: 2016 / 059427 / G

Modificació de les Normes subsidiàries relativa als usos en el nucli antic i en l'edifici de la biblioteca, al terme municipal de Montagut i Oix

 

Acord de 7 d'octubre de 2016

Vist l'informe proposta dels Serveis Tècnics, aquesta Comissió acorda:

-1 Donar conformitat al text refós de la modificació de les Normes subsidiàries relativa als usos en el nucli antic i en l'edifici de la biblioteca, promoguda i tramesa per Ajuntament de Montagut i Oix en compliment de l'acord d'aprovació definitiva de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona de data 13 d'abril de 2016, amb la correcció d'ofici de l'errada observada a l'article 64 "Classes d'usos", que consisteix a suprimir l'expressió "3.5 Ús residencial" i a tornar a numerar els usos successius.

-2 Publicar aquest acord, el d'aprovació definitiva de data 13 d'abril de 2016 i les normes urbanístiques corresponents al DOGC, a l'efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l'article 106 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

-3 Comunicar-ho a l'Ajuntament.

 

Acord de 13 d'abril de 2016

Vist l'informe proposta dels Serveis Tècnics, aquesta Comissió acorda:

-1 Aprovar definitivament la modificació de les Normes subsidiàries relativa als usos en el nucli antic i en l'edifici de la biblioteca, promoguda i tramesa per Ajuntament de Montagut i Oix, i supeditar-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d'un text refós, per duplicat, verificat per l'òrgan que ha atorgat l'aprovació provisional de l'expedient i degudament diligenciat, que incorpori la prescripció següent:

1.1 En relació amb la Modificació 2, s'haurà d'actualitzar la regulació de l'ús industrial, d'acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. Així mateix, s'haurà de completar la proposta amb la incorporació de la regulació normativa dels nous usos proposats.

-2 Comunicar-ho a l'Ajuntament.

 

Contra aquests acords, que es refereixen a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que preveu l'article 112.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques, de formular el requeriment previ que preveu l'article 44 de la 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s'entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà des de l'endemà del dia en què es rebi la comunicació de l'acord exprés o del dia en què s'entengui rebutjat presumptament.

 

Consulta i informació de l'expedient

L'expedient estarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 107 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, al Servei Territorial d'Urbanisme de Girona, situat a la seu de l'edifici de la Generalitat,  plaça Pompeu Fabra, 1, Girona (CP- 17002), de 9:30 h a 13:30 h, de dilluns a divendres feiners.

S'inclou a continuació l'enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya que permet la consulta telemàtica i immediata del contingut dels documents que conformen l'instrument de planejament urbanístic aprovat amb plena garantia d'autenticitat, i integritat en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta de la Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l'article 103.3 del Text refós de la Llei d'urbanisme modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer:

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureFitxa&codiPublic=2016/59427/G&set-locale=ca

 

Girona, 10 de gener de 2017

 

Sònia Bofarull Serrat

Secretaria de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona

 

 

Annex

Normes urbanístiques de Modificació de les Normes subsidiàries relativa als usos en el nucli antic i en l'edifici de la biblioteca, de Montagut i Oix.

 

(Vegeu la imatge al final del document)