Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE de 10 de gener de 2017, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referent al municipi de Banyoles
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7286
Fecha Disposición :
10/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en la sessió de 7 d'octubre de 2016, va adoptar, entre altres, l'acord, la part dispositiva del qual es reprodueix a continuació:

 

Exp.: 2001 / 000810 / G

Modificació de Pla general: Text refós del Pla general d'ordenació, al terme municipal de Banyoles

 

Vist l'informe proposta dels Serveis Tècnics, aquesta Comissió acorda:

-1 Corregir l'errada material existent en el Text refós del Pla general d'ordenació urbana del municipi de Banyoles consistent en l'alineació en un tram del Passeig Mossèn Constans entre el carrer Nostra Senyora del Collell i el passeig de la Puda amb la incorporació d'ofici, a petició de l'Ajuntament de Banyoles pel Decret d'alcaldia de 20 de setembre de 2016, del "Annex a l'expedient Errada gràfica en un tram de l'alineació de vial del passeig Mossèn Constans, que s'ha detectat en la documentació gràfica del Text refós del PGOU de Banyoles".

-2 Publicar aquest acord en el DOGC a l'efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l'article 106 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

-3 Comunicar-ho a l'Ajuntament.

 

Contra aquest acord, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que preveu l'article 112.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques, de formular el requeriment previ que preveu l'article 44 de la 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s'entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà des de l'endemà del dia en què es rebi la comunicació de l'acord exprés o del dia en què s'entengui rebutjat presumptament.

 

Consulta i informació de l'expedient

L'expedient estarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 107 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, al Servei Territorial d'Urbanisme de Girona, situat a la seu de l'edifici de la Generalitat,  plaça Pompeu Fabra, 1, Girona (CP- 17002), de 9:30 h a 13:30 h, de dilluns a divendres feiners.

S'inclou a continuació l'enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya que permet la consulta telemàtica i immediata del contingut dels documents que conformen l'instrument de planejament urbanístic aprovat amb plena garantia d'autenticitat, i integritat en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta de la Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l'article 103.3 del Text refós de la Llei d'urbanisme modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer:

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=
veureFitxa&codiPublic=2001/810/G&assentament=
77628,77629,77630,77631,77632,77633,77634,77635&set-locale=ca


 

Girona, 10 de gener de 2017

 

Sònia Bofarull i Serrat

Secretària de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona