Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE de 10 de gener de 2017, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7286
Fecha Disposición :
10/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
La Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona, en les sessions de 8 de juliol i 9 de novembre de 2016, va adoptar, entre altres, els acords següents:

 

Exp.: 2015/58176/M

Modificació del Pla especial del carrer Gimeno Navarro, 10, al terme municipal de Begues

 

Acord de 9 de novembre de 2016

Vist l'informe proposta dels Serveis Tècnics, i d'acord amb els fonaments que s'hi exposen, aquesta Comissió acorda:

-1 Donar conformitat al Text refós de la Modificació del Pla especial del carrer Gimeno Navarro, 10, de Begues, promogut per l'empresa Ctkendad, SL, i tramès per l'Ajuntament en compliment de l'acord d'aprovació definitiva de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona de 8 de juliol de 2016, amb el benentès que l'apartat de Condicions generals del punt 8.2 de la memòria no té caràcter normatiu urbanístic i amb el benentés que el redactat de l'article 88.9 del PGOU de la memòria no té caràcter normatiu.

-2 Publicar aquest acord, el d'aprovació definitiva de 8 de juliol de 2016 i les normes urbanístiques corresponents al DOGC, a l'efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l'article 106 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

-3 Comunicar-ho a l'Ajuntament de Begues, al promotor i, si escau, als propietaris afectats i a l'al·legant.

 

 

Acord de 8 de juliol de 2016

Vist l'informe proposta dels Serveis Tècnics, i d'acord amb els fonaments que s'hi exposen, aquesta Comissió acorda:

-1 Aprovar definitivament la Modificació del Pla especial del carrer Gimeno Navarro, 10, de Begues, promoguda per l'empresa Ctkendad, SL, i tramesa per l'Ajuntament, i supeditar-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d'un text refós, per duplicat, verificat per l'òrgan que ha atorgat l'aprovació provisional de l'expedient i degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions següents:

Cal limitar els nous usos admissibles de l'article 7 a l'edifici principal, i per tant, en la construcció auxiliar existent només es poden admetre els usos regulats a l'article 82 del PGOU. També cal excloure de la normativa el segon paràgraf de l'article 7, ja que no regula aspectes urbanístics.

-2 Indicar l'Ajuntament que el text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i els plànols d'ordenació en suport informàtic i en format editable de tractament de textos, en compliment de l'article 17.6 del Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, i de l'Ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s'estableixen els requeriments tècnics de la presentació, en suport informàtic, de les normes urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya competents per a la seva aprovació definitiva.

-3 Comunicar-ho a l'Ajuntament de Begues, al promotor i als propietaris afectats.

 

Contra aquests acords, que es refereixen a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació o la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen l'article 112.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques de formular el requeriment previ que preveu l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s'entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà de l'endemà del dia en què es rebi la comunicació de l'acord exprés o del dia en què s'entengui rebutjat presumptament.

 

Consulta i informació de l'expedient

L'expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 107 del Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, a l'arxiu de planejament de la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat, avinguda Josep Tarradellas, 2-6, 08029 Barcelona, de 9.30 h a 13.30 h, de dilluns a divendres feiners.

S'inclou a continuació l'enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya, que permet la consulta telemàtica i immediata del contingut dels documents que conformen l'instrument de planejament urbanístic aprovat amb plena garantia d'autenticitat i integritat, en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta de la Llei 2/2007, de 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l'article 103.3 del Text refós de la Llei d'urbanisme modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer:

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureFitxa&codiPublic=2015/58176/M&set-locale=ca

 

Barcelona, 10 de gener de 2017

 

M. Teresa Manté Prats

Secretària de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona

 

 

Annex

Normes urbanístiques de la Modificació del Pla especial del carrer Gimeno Navarro, 10, de Begues

 

(Vegeu la imatge al final del document)