Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE de 10 de gener de 2017, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referents al municipi de Banyoles
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7286
Fecha Disposición :
10/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en les sessions de 7 d'octubre i de 13 d'abril de 2016, va adoptar, entre altres, els acords, la part dispositiva dels quals es reprodueix a continuació:

 

Exp.: 2015 / 056965 / G

Pla especial del nucli antic (PENAB), al terme municipal de Banyoles

 

Acord de 7 d'octubre de 2016

 

Vist l'informe proposta dels Serveis Tècnics, aquesta Comissió acorda:-1 Donar conformitat al text refós del Pla especial del nucli antic (PENAB), al municipi de Banyoles, promogut i tramès per l'Ajuntament, en compliment de l'acord d'aprovació definitiva de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona de 13 d'abril de 2016, amb la incorporació d'ofici següent, a petició de l'Ajuntament segons el Decret d'alcaldia de 4 d'agost de 2016:

- El plànol de les servituds aeronàutiques de referència 1500381 de gener de 2016.

- L'annex que conté la fitxa del Pla de millora urbana PMU-Servites

-2 Publicar aquest acord, el d'aprovació definitiva de 13 d'abril de 2016 i les normes urbanístiques corresponents en el DOGC, a l'efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l'article 106 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

-3 Comunicar-ho a l'Ajuntament.

 

Acord de 13 d'abril de 2016

Vist l'informe proposta dels Serveis Tècnics, aquesta Comissió acorda:

-1 Aprovar definitivament el Pla especial del nucli antic (PENAB) al municipi de Banyoles, promogut i tramès per l'Ajuntament de Banyoles i supeditar-ne la publicació en el DOGC i consegüent executivitat a la presentació d'un text refós, per duplicat, verificat per l'òrgan que ha atorgat l'aprovació provisional de l'expedient i degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions següents:

1.1 Cal esmenar les incoherències detectades en la memòria i documentació gràfica pel que fa a l'eliminació del PAU-Passatge Llibertat, i l'ajust del PMU Servites que proposa la Modificació de Pla general que es tramita paral·lelament.

1.2 Cal que el document incorpori les prescripcions de l'informe de la Dirección General de Aviación Civil.

- 2 Indicar, a l'Ajuntament de Banyoles, que el document definitiu del Pla especial urbanístic haurà de ser coherent amb el que resulti del document de Modificació puntual en l'àmbit del PENAB, que es tramita paral·lelament, tenint en compte el principi de jerarquia normativa que presideix el planejament.

-3 Comunicar-ho a l'Ajuntament.

 

Contra aquests acords, que es refereixen a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que preveu l'article 112.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques, de formular el requeriment previ que preveu l'article 44 de la 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s'entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà des de l'endemà del dia en què es rebi la comunicació de l'acord exprés o del dia en què s'entengui rebutjat presumptament.

 

Consulta i informació de l'expedient

L'expedient estarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 107 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, al Servei Territorial d'Urbanisme de Girona, situat a la seu de l'edifici de la Generalitat,  plaça Pompeu Fabra, 1, Girona (CP- 17002), de 9:30 h a 13:30 h, de dilluns a divendres feiners.

S'inclou a continuació l'enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya que permet la consulta telemàtica i immediata del contingut dels documents que conformen l'instrument de planejament urbanístic aprovat amb plena garantia d'autenticitat, i integritat en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta de la Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l'article 103.3 del Text refós de la Llei d'urbanisme modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer:

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureFitxa&codiPublic=2015/56965/G&set-locale=ca

 

Girona, 10 de gener de 2017

 

Sònia Bofarull i Serrat

Secretària de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona

 

 

Annex

Normes urbanístiques de Pla especial del nucli antic (PENAB) de Banyoles

 

(Vegeu la imatge al final del document)