Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE de 9 de gener de 2017, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida referent al municipi de Menàrguens
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7286
Fecha Disposición :
09/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
La Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida, en la sessió de 24 de novembre de 2016, va adoptar, entre d'altres, l'acord la part dispositiva del qual es reprodueix a continuació:

 

Exp.: 2016 / 060294 / L

Modificació de les Normes subsidiàries de planejament pel que fa als articles 58, 59 i 60, al terme municipal de Menàrguens

 

Vista la proposta dels Serveis Tècnics, i d'acord amb els fonaments que s'hi exposen, aquesta Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida acorda:

-1 Aprovar definitivament la Modificació de les Normes subsidiàries de planejament pel que fa als articles 58, 59 i 60, del municipi de Menàrguens, promoguda i tramesa per l'ajuntament, tot incorporant d'ofici les prescripcions següents:

   - 1.1 A l'apartat 3 dels articles 58 Zona de protecció, clau 9, 59 Zona de regadiu, clau 10 i 60 Zona de seca, clau 11, on hi diu: "Separació llindars de parcel·la: 5 m" ha de dir: "Separació llindars de parcel·la: 5 m o l'alçada de l'edificació si aquesta és superior a 5 m".

   - 1.2 Es crea la disposició transitòria primera dins de la normativa urbanística del planejament general amb el redactat següent:

Disposició transitòria primera.

"Part del municipi es troba inclòs a les zones de servituds aeronàutiques corresponents a l'aeroport Lleida-Alguaire. En el plànol de servituds aeronàutiques es representen les línies de nivell de les superfícies limitadores, les quals determinen les alçades (respecte al nivell del mar) que no ha de sobrepassar cap construcció (inclosos tots els elements com antenes, parallamps, xemeneies, equips d'aire condicionat, caixes d'ascensor, cartells, remats decoratius, etc.) modificacions del terreny o objectes fixes (pals, antenes, aerogeneradors incloent les pales, cartells, etc.) com també el gàlib de viari o via fèrria.

L'execució de qualsevol construcció, instal·lació (pals, antenes, aerogeneradors -incloent les pales-, mitjans necessaris per la construcció (incloses les grues de construcció i similars) o plantació, requerirà l'acord favorable previ de l'Agencia Estatal de Seguretat Aèria (AESA), conforme els articles 30 i 31 del Decret 584/1972, modificat pel Reial decret 297/2013.

-2 Publicar aquest acord i les Normes urbanístiques corresponents al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a l'efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l'article 106 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

-3 Comunicar-ho a l'ajuntament.

 

Contra aquest acord, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que preveu l'article 112.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques, de formular el requeriment previ que preveu l'article 44 de la 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s'entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà des de l'endemà del dia en què es rebi la comunicació de l'acord exprés o del dia en què s'entengui rebutjat presumptament.

 

Consulta i informació de l'expedient

L'expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 107 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, al Servei Territorial d'Urbanisme (Clot de les Monges, 6-8, tercera planta).

S'inclou a continuació l'enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya que permet la consulta telemàtica i immediata del contingut dels documents que conformen l'instrument de planejament urbanístic aprovat amb plena garantia d'autenticitat, i integritat en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta de la Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l'article 103.3 del Text refós de la Llei d'urbanisme modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer:

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureFitxa&codiPublic=2016/60294/L&set-locale=ca

 

Lleida, 9 de gener de 2017

 

Jordina Freixanet Pardo

Secretària suplent de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida

 

 

Annex

Normes urbanístiques de la Modificació de les Normes subsidiàries de planejament pel que fa als articles 58, 59 i 60, de Menàrguens

 

(Vegeu la imatge al final del document)