Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre judici ordinari (exp. 1234/2014)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
08/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Reus


Juzgado Primera Instancia 5 Reus (ant.CI-5)

Juicio: Procedimiento ordinario / 1234/2014

Sobre: Juicio ordinario: reclamación de cantidad

Parte demandante/ejecutante: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Procurador: MARIA DEL MAR MONCLÚS MORENO

Parte demandada/ejecutada: REUS DOS, S.L., Santos Cordero Valle, Jordi Fernandez Macip y Miguel Ruiz Orejon Virgili

Fina Bravo Garcia Letrada de la Adm., hago saber que:

En el referido juicio se ha dictado una sentencia en fecha 20.06.2016 :

 

SENTÈNCIA núm. 138/2016

Jutgessa: M. Roser Ollé Cerdán

Reus, 20 de juny de 2016

 

Fets

Primer. El 31 de juliol de 2014, BBVA SA va interposar una demanda de judici ordinari en què exercitava una acció de reclamació de quantitat (39.639,58 euros) contra Santos Cordero Valle, Reus Dos SL Jordi Fernández Macip i Miguel Ruiz Orejón. Sol·licitava que es condemnés la part demandada a pagar aquesta quantitat més els interessos de demora pactats i les costes.

 

Decisió

Declaro la nul·litat de les clàusules contractuals següents incloses al contracte de fiança del préstec per adquisició de béns mobles subscrit el 21 de gener de 2008 entre BBVA Finanzia i Jordi Fernández Macip i Miguel Ruiz Orejón, del que són part prestatària Reus Dos SL i fiadors Santos Cordero Valle, Reus Dos SL, Jordi Fernández Macip i Miguel Ruiz Orejón:a) Clàusula d'interessos de demora al tipus del 29%.

b) Clàusula de comissió de 18 euros per cada rebut impagat.

La declaració de nul·litat afecta únicament les relacions que uneixen BBVA i Jordi Fernández Macip i Miguel Ruiz Orejón, pel que el contracte subsisteix íntegre per la resta d'intervinents.

Estimo parcialment la demanda interposada per BBVA SA contra Santos Cordero Valle, Reus Dos SL, Jordi Fernández Macip i Miguel Ruiz Orejón i, en conseqüència:

1) Condemno la part demandada Jordi Fernández Macip, Miguel Ruiz Orejón, Santos Cordero Valle i Reus Dos SL a pagar, conjunta i solidàriament, a la part actora la quantitat de 21.373,04 euros.

2) Condemno Santos Cordero Valle i Reus Dos SL a pagar a l'actora, conjunta i solidàriament, l'import de 18.266,54 euros.

3) Condemno Santos Cordero Valle i Reus Dos SL a pagar els interessos de l'article 1100 i 1008 LEC de la quantitat de 39.639,58 des de la interposició de la demanda (31 de juliol de 2014) al tipus d'interès de demora pactat al contracte del 29% nominal anual.

4) Condemno Jordi Fernández Macip i Miguel Ruiz Orejón a pagar els interessos remuneratoris pactats del 7,5% nominal anual, des del 21 de gener de 2014 i fins el pagament.

Condemno la part demandada Santos Cordero Valle i Reus Dos SL a pagar les costes de les pretensions exercitades en contra seva.

Les costes de les pretensions exercitades contra Jordi Fernández Macip i Miguel Ruiz Orejón no s'imposen a cap de les parts.

Notifiqueu aquesta sentència a les parts i feu-los saber que no és ferma i que s'hi pot interposar un recurs d'apel·lació en els 20 dies següents a aquesta notificació. El recurs s'ha de presentar en aquest jutjat i el resoldrà la Il·lma. Audiència Provincial de Tarragona (article 455 i següents LEC).

Deduïu-ne un testimoniatge, el qual s'ha d'unir a les actuacions, i deixeu l'original en el llibre de sentències d'aquest Jutjat.

Així ho mano i ho signo.

PUBLICACIÓ. La jutgessa ha publicat la sentència anterior en audiència pública. En dono fe.

La lletrada de l'Administració de justícia

La parte demandada REUS DOS, S.L. Santos Cordero Valle Jordi Fernandez Macip no ha comparecido al acto de juicio ni a notificarse la sentencia en el plazo señalado, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el art. 497.2 último párrafo de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), he acordado notificarle la citada resolución por medio de este edicto.La resolución que se notifica está a disposición de la parte en la Oficina judicial de este Órgano.

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración de Justicia establecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos en diarios y boletines oficiales y la protección de datos.

 Reus, 8 de noviembre de 2016

 

La letrada de la Administración de justicia