Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre aprovació definitiva d'un projecte
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7211
Fecha Disposición :
07/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Consell Comarcal de l'Alt Empordà
La Junta de govern del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, en sessió de data 30 d'agost de 2016, va adoptar per unanimitat el següent acord, la part dispositiva del qual, copiada literalment en la seva part resolutòria, és com segueix:

Aprovar definitivament el Projecte d'execució del centre de transformació anomenat "Abocador" amb equip de protecció i mesura en A. T, redactat per l'enginyer Martí Coromias i Blanch, així com el pressupost total d'execució per contracte de 72.272,72 eur (21 % d'IVA inclòs).

 

Contra l'acord d'aprovació definitiva, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha adoptat en el termini d'un mes, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos a comptar, en ambdós supòsits, de l'endemà de la darrera publicació d'aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri oportú.

 

Figueres, 7 de setembre de 2016

 

Ferran Roquer i Padrosa

President