Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE pel qual es notifica la incoació d'un expedient sancionador per infracció en materia de tinença d'animals (exp. X2016003661)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7212
Fecha Disposición :
07/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament del Masnou
Conforme als articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27/11/1992), modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14/01/1999), es fa pública la notificació de la incoació expedient sancionador infracció materia tinença animals que s'indica, dictada per l'Autoritat competent, a la persona física o jurídica que a continuació es relaciona, ja que intentada la notificació en l'última adreça coneguda d'aquesta, no s'ha pogut practicar.

Interessat: Marcel Reuter Mauri (47.879.XXX-E)

Resolució: Incoar expedient sancionador al Sr. Marcel Reuter Mauri, amb NIF 47.879.XXX-E, per la pressumpta comissió de dues infraccions administratives sobre l'Ordenança Reguladora de la Tinença d'Animals dins del terme del Masnou, consistents en portar un gos sense corretja per un espai públic i abandonar les defecacions de l'animal.

Expedient: Comunitat i Persones/SALU/MVF/X2016003661

La present resolució, que és un acte de tràmit no decisori, que inicia el procediment administratiu, és inimpugnable, per la qual cosa no pot interposar-se recurs, sense perjudici d'impugnar en el seu dia la decisió que posi fi a la via administrativa. Tanmateix, si teniu la condició d'inculpat o presumpte infractor, podeu recusar en qualsevol moment del procediment l'instructor i secretaria de l'expedient, en els termes i amb les condicions que es desprenen dels articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Us significo, no obstant, que podeu formular al·legacions i portar documents, proposar proves, concretant els medis que pretengueu utilitzar i que estimeu convenients, en qualsevol moment del procediment, anterior al tràmit d'audiència. No obstant, si no efectueu aquestes al·legacions en el termini de quinze dies, comptats a partir del dia següent al de la recepció de la present notificació, aquesta iniciació podrà ésser considerada proposta de resolució, amb els efectes previstos en els articles 13 i 14 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador, procedint-se a emetre la resolució definitiva del procediment sense cap altre tràmit d'audiència.

 

Es comunica a l'interessat que, per tenir coneixement del contingut íntegre de l'esmentada notificació, pot comparèixer a les oficines municipals del Departament de Salut Pública de l'Àrea de Comunitat i Persones de l'Ajuntament del Masnou, c/ Roger de Flor, 23 del Masnou, de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00.

 

El Masnou, 7 de setembre de 2016

 

Jaume Oliveras Maristany

Alcalde