Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre aprovació inicial del text de cartes de servei
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7210
Fecha Disposición :
07/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Sabadell
El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària de data 28 de juliol de 2016, va adoptar, entre d'altres, els següents acords:

"PRIMER.- Aprovar inicialment el text de les cartes de servei de Biblioteques Municipals ; Sabadell Atenció Ciutadana; Serveis Socials Bàsics; Xarxa de les Escoles Bressol Municipals; Esports; Mobilitat urbana; Espai Públic i Cementiri, que s'adjunta com a annex.

 

SEGON.- Sotmetre aquest acord a informació pública juntament amb el projecte de cartes de servei per un termini de trenta dies, de conformitat amb el que disposa l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local i l'article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, transcorregut el qual sense haver-se formulat reclamacions i suggeriments, quedarà aprovat definitivament sense necessitat d'adoptar cap altre acord de manera expressa.

 

TERCER.- Facultar a l'alcalde-president o regidor en qui delegui o tingui delegat, perquè subscrigui tots els documents que fossin necessaris per a l'efectivitat dels precedents acords."

Acords que es fan públics per a coneixement general. L'expedient es podrà examinar a les dependències del Servei de Transparència i Organització (Rambla, 69) de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, transparencia@ajsabadell.cat així com a la web municipal https://seu.sabadell.cat/seuelectronica/p/CartesServeis_cat.asp i mitjançant la publicació d'aquest edicte al tauler d'Edictes de la Seu electrònica de l'Ajuntament de Sabadell. 

Sabadell, 7 de setembre de 2016

 

Juli Fernàndez i Olivares

Alcalde