Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre aprovació de l'oferta pública d'ocupació per a l'exercici 2016
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7211
Fecha Disposición :
07/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de la Palma de Cervelló
Es dona publicitat de que la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de la Palma de Cervelló, en sessió ordinària del dia 5 de setembre de 2016, ha acordat aprovar l'oferta pública d'ocupació per a l'exercici 2016, que comprèn les següents places:

 

RÈGIM

GRUP

PLAÇA

ACCÉS

TERMINI DE CONVOCATÒRIASISTEMA SELECTIU

Escala

Sotsescala

Classe

Denominació

Núm.

Funció Pública

 

C2

Especial

Serveis Especials

Policia Local

Agent policia local

1

Lliure

3rt. Trimestre

Concurs Oposició

 

Aquest acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administrativa davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona en el termini de dos mesos. Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l'òrgan titular legal de la competència en el termini d'un mes. Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret.

 

La Palma de Cervelló, 7 de setembre de 2016

 

Xavier González Alemany

Alcalde