Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE de 7 d'octubre de 2016, de notificació de diversos actes administratius dictats en expedients sancionadors
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7227
Fecha Disposición :
07/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Institut Català del Sòl
S'han dictat els actes administratius en els expedients sancionadors les dades dels quals figuren a l'annex d'aquest Edicte. Intentada la notificació, no s'ha pogut dur a terme.

En conseqüència, d'acord amb el que preveuen els articles 44 i 46 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es comunica a les persones interessades que, a fi que puguin tenir coneixement del contingut íntegre dels actes administratius que s'hi esmenten, poden comparèixer a les dependències de la Coordinació de Fiances de l'Institut Català del Sòl (c. Còrsega 273, 08008 Barcelona) dins el termini de 15 dies, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte.
Barcelona, 7 d'octubre de 2016
Elisabeth Agustí i Bori

Coordinadora de FiancesAnnex
Núm. d'expedient: TFS201600026.

Persona interessada: Vilomana SA.

Acte administratiu que es notifica: Acord d'Incoació i Plec de Càrrecs.

Data de la Resolució d'incoació i Plec de Càrrecs: 12/09/2016.

 

Núm. d'expedient: TFS201600027.

Persona interessada: Vilomana SA.

Acte administratiu que es notifica: Acord d'Incoació i Plec de Càrrecs.

Data de la Resolució d'incoació i Plec de Càrrecs: 12/09/2016.

 

Núm. d'expedient: TFS201600028.

Persona interessada: Vilomana SA.

Acte administratiu que es notifica: Acord d'Incoació i Plec de Càrrecs.

Data de la Resolució d'incoació i Plec de Càrrecs: 12/09/2016.

 

Núm. d'expedient: TFS201600029.

Persona interessada: Vilomana SA.

Acte administratiu que es notifica: Acord d'Incoació i Plec de Càrrecs.

Data de la Resolució d'incoació i Plec de Càrrecs: 12/09/2016.

 

Núm. d'expedient: TFS201600030.

Persona interessada: Vilomana SA.

Acte administratiu que es notifica: Acord d'Incoació i Plec de Càrrecs.

Data de la Resolució d'incoació i Plec de Càrrecs: 12/09/2016.

 

Núm. d'expedient: TFS201600031.

Persona interessada: Vilomana SA.

Acte administratiu que es notifica: Acord d'Incoació i Plec de Càrrecs.

Data de la Resolució d'incoació i Plec de Càrrecs: 12/09/2016.

 

Núm. d'expedient: TFS201600032.

Persona interessada: Vilomana SA.

Acte administratiu que es notifica: Acord d'Incoació i Plec de Càrrecs.

Data de la Resolució d'incoació i Plec de Càrrecs: 12/09/2016.

 

Núm. d'expedient: TFS201600033.

Persona interessada: Vilomana SA.

Acte administratiu que es notifica: Acord d'Incoació i Plec de Càrrecs.

Data de la Resolució d'incoació i Plec de Càrrecs: 12/09/2016.

 

Núm. d'expedient: TFS201600279.

Persona interessada: Pedro Carmona Amaro.

Acte administratiu que es notifica: Acord d'Incoació i Plec de Càrrecs.

Data de la Resolució d'incoació i Plec de Càrrecs: 12/09/2016.

 

Núm. d'expedient: TFS201600280.

Persona interessada: Ruth Navarro Vela.

Acte administratiu que es notifica: Acord d'Incoació i Plec de Càrrecs.

Data de la Resolució d'incoació i Plec de Càrrecs: 12/09/2016.

 

Núm. d'expedient: TFS201600281.

Persona interessada: Prosavi Promociones y Explotaciones Inmobiliarias.

Acte administratiu que es notifica: Acord d'Incoació i Plec de Càrrecs.

Data de la Resolució d'incoació i Plec de Càrrecs: 12/09/2016.
Núm. d'expedient: TFS201600289.

Persona interessada: Vafinter SL.

Acte administratiu que es notifica: Acord d'Incoació i Plec de Càrrecs.

Data de la Resolució d'incoació i Plec de Càrrecs: 12/09/2016.
Núm. d'expedient: TFS201600301.

Persona interessada: Inversiones Patrimoniales Santos-gallardo SL.

Acte administratiu que es notifica: Acord d'Incoació i Plec de Càrrecs.

Data de la Resolució d'incoació i Plec de Càrrecs: 12/09/2016.
Núm. d'expedient: TFS201600304.

Persona interessada: Patricia Falcon Terraz.

Acte administratiu que es notifica: Acord d'Incoació i Plec de Càrrecs.

Data de la Resolució d'incoació i Plec de Càrrecs: 12/09/2016.