Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE de 7 d'octubre de 2016, sobre una resolució referent al municipi de Sant Vicenç de Castellet
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
07/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
Exp.: 2016/61037/N

Modificació de la trama urbana consolidada del municipi de Sant Vicenç de Castellet

El director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme ha resolt, en data 6 d'octubre de 2016, l'assumpte que s'indica a continuació:

-1 Denegar la modificació de la trama urbana consolidada (TUC) del municipi de Sant Vicenç de Castellet, a l'efecte del que estableix el Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials.

-2 Publicar aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

-3 Notificar aquesta resolució a l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.

 

Contra aquesta resolució, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació o la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen l'article 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques de formular el requeriment previ que preveu l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s'entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà de l'endemà del dia en què es rebi la comunicació de l'acord exprés o del dia en què s'entengui rebutjat presumptament.

 

Consulta i informació de l'expedient

L'expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 107 del Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, a l'arxiu de planejament del Servei Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central, carrer d'Àngel Guimerà, 14, 2n pis, 08241 Manresa, de 9.30 h a 13.30 h, de dilluns a divendres feiners.

 

Barcelona, 7 d'octubre de 2016

 

Ferran Caparroz Pérez

Secretari de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central