Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre aprovació definitiva del Projecte de documentació tècnica per la construcció d'un parc de patinatge (skatepark) en la zona esportiva
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
07/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Seva
Per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 25 de juliol de 2016 es va aprovar inicialment el projecte "Documentació tècnica per la construcció d'un skate parc en la zona esportiva de Seva".

Sotmès al tràmit d'informació pública per termini de trenta dies mitjançant anuncis publicats al BOPB, al DOGC, al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i a la pàgina web municipal, sense que en el citat termini s'hagin presentat al·legacions, de conformitat amb el punt tercer del citat acord l'esmentat projecte ha quedat aprovat definitivament.

 

Contra l'anterior acord que és definitiu en via administrativa procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats Contenciosos Administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l'acord en el termini d'un mes, a comptar des del dia següent al de la present notificació.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu _ silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi notificat la resolució- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de la l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.

No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre tipus de recurs que es cregui convenient.

 

Seva, 7 d'octubre de 2016

 

Xavier Rierola Rovira

Alcalde