Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes subsidiàries
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7228
Fecha Disposición :
07/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Santa Bàrbara
Aprovada inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 29 de setembre de 2016, la modificació puntual de les Normes Subsidiàries en el que respecta a la futura rotonda ubicada entre la Ctra. de La Galera, el Passeig de la Generalitat i altres, redactada pel despatx d'Arquitectura Mesquearquitectura, SCP, s'exposa al públic per un termini d'un mes, comptat a partir de la publicació del present anunci en el Butlletí oficial de la Província, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions o al·legacions.

 

Santa Bàrbara, 7 d'octubre de 2016

 

Alfred Blanch Farnós

Alcalde