Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre aprovació inicial del Projecte de construcció d'un carril bici entre l'estació d'autobusos i la universitat (OM-128/16)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7228
Fecha Disposición :
07/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Reus
Aprovat inicialment per Decret del Regidor delegat de l'Àrea d'Urbanisme del dia 5 d'octubre de 2016 el projecte de construcció d'un carril bici entre l'Estació d'Autobusos i la Universitat, amb un pressupost base de licitació de 106.465,68 euros (més l'IVA que li correspongui).S'exposa al públic l'esmentat projecte, d'acord amb l'article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l'article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals, durant el termini de 30 dies hàbils, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions.

En cas que no hi hagi al·legacions en el període d'exposició pública, el projecte esdevindrà aprovat amb caràcter definitiu. 

Reus, 7 d'octubre de 2016

 

P. d. s. del secretari general


Maria Rosa Ferré Amador

Adjunta a la Secretaria General