Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre procediment ordinari (exp. 913/2013)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
07/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 2 de Cervera
FAIG SABER:

Que, atès que es desconeix el domicili o la residència actual de la part demandada/executada, de conformitat amb els articles 156.4 i 164 de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil, he disposat, per mitjà d'una diligència d'ordenació, publicar aquest edicte a fi de dur a terme la diligència de notificació de la resolució de data 13 de juliol de 2016, sentència que es troba a la seva disposició en aquesta oficina judicial.

Aquest edicte està subjecte a les condicions de publicació establertes per la Instrucció 6/12 de la Secretaria General de l'Administració de Justícia.

 

Contra la resolució notificada per mitjà d'aquest edicte es pot interposar recurs d'apel·lació en el termini de vint dies. .

 

Cervera, 7 de novembre de 2016

 

Marisa Banyeres Lega

Lletrada de l'Administració de justícia