Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE de 6 de setembre de 2016, de notificació d'una resolució administrativa
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7210
Fecha Disposición :
06/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Departament d'Empresa i Coneixement
A la Direcció General de Comerç del Departament d'Empresa i Coneixement es tramita l'expedient administratiu que s'esmenta en extracte a l'annex d'aquest Edicte. S'ha intentat la notificació de l'acte administratiu que es detalla fins en dues ocasions, i tal i com consta a l'expedient, aquesta no s'ha pogut dur a terme.

En conseqüència, i d'acord amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992), modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14.01.1999) es comunica a la persona interessada que, per tal que pugui tenir coneixement del contingut íntegre de l'acte administratiu que s'esmenta i per si hi vol presentar recurs d'alçada, pot comparèixer a les dependències de la Direcció General de Comerç, c/Puig i Xoriguer, 11-13, 2a. planta, 08004 Barcelona, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte al DOGC.

 

Barcelona, 6 de setembre de 2016

 

Montserrat Vilalta Cambra

Directora general de Comerç

 

 

Annex

 

Núm. d'expedient: LLC-06/16 (G/C-01)

Procediment: llicència comercial

Persona interessada: LEROY MERLIN ESPAÑA, SLU

Acte administratiu que es notifica: Resolució sobre la sol·licitud de llicència comercial

Data de la resolució: 2 d'agost de 2016

Escrit que s'hi pot presentar: recurs d'alçada, davant el Secretari d'Empresa i Competitivitat, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació al DOGC.