Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE pel qual es declara desert un contracte de serveis
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7211
Fecha Disposición :
06/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Consell General d'Aran
En data 11 d'agost de 2016 es va publicar al DOGC núm. 7182 la licitació de la contractació dels serveis públics regulars de transport nocturn de viatgers a la Val d'Aran per l'eix Les-Vielha-Baqueira, mitjançant procediment obert amb tramitació ordinària [Número d'expedient CGA 2016/002/SER-PD (ATV)].

Durant el termini per a l'admissió de proposicions no se'n va presentar cap, per la qual cosa el Conselh de Govèrn del Conselh Generau d'Aran, en sessió ordinària de 5 de setembre de 2016, va declarar deserta aquesta licitació.

 

Vielha, 6 de setembre de 2016

 

Carlos Barrera Sánchez

Síndic d'Aran