Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE de 6 d'octubre de 2016, sobre una resolució referent al municipi de Cornellà de Llobregat
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7228
Fecha Disposición :
06/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
Exp. 2012/48100/M

Correcció d'errada material de la Modificació puntual del Pla general metropolità 76 a l'àmbit discontinu format pel bloc de l'antic Cinesa Pisa i el bloc B2 de Millàs, al terme municipal de Cornellà de Llobregat

 

El conseller de Territori i Sostenibilitat ha resolt, en data 29 de setembre de 2016, l'assumpte que s'indica a continuació:

Corregir, a instància de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, l'errada material de la Modificació puntual del Pla general metropolità 76 a l'àmbit discontinu format pel bloc de l'antic Cinesa Pisa i el bloc B2 de Millàs, del municipi de Cornellà de Llobregat, detectada a l'article 7.1 de la normativa, en el sentit de substituir allà on diu: "La reserva d'aparcament correspondrà a la fixada pel Pla parcial urbanístic vigent", per la determinació següent: "La reserva d'aparcament per a l'habitatge en règim protegit serà l'establerta en els articles 298 i 299 de les normes urbanístiques del PGM-76".

 

Contra aquesta resolució, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació o la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen l'article 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques de formular el requeriment previ que preveu l'article 44 de la Llei 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s'entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà de l'endemà del dia en què es rebi la comunicació de l'acord exprés o del dia en què s'entengui rebutjat presumptament.

 

Consulta i informació de l'expedient

L'expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 107 del Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, a l'arxiu de planejament de la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat, avinguda Josep Tarradellas, 2-6, 08029 Barcelona, de 9.30 h a 13.30 h, de dilluns a divendres feiners.

S'inclou a continuació l'enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya, que permet la consulta telemàtica i immediata del contingut dels documents que conformen l'instrument de planejament urbanístic aprovat amb plena garantia d'autenticitat i integritat, en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta de la Llei 2/2007, de 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l'article 103.3 del Text refós de la Llei d'urbanisme modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer:

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureFitxa&codiPublic=2012/48100/M&assentament=76030&set-locale=ca

 

Barcelona, 6 d'octubre de 2016

 

Francesc Xavier Berga i Vayreda

Secretari de la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya