Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre nomenament d'una assessora
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
06/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Reus
Per fer públic que per decret d'Alcaldia núm. 2016010613 de 4 d'octubre de 2016 s'ha resolt el següent que, per extracte, es transcriu:

Nomenar a la Sra. Raquel Tamar GARCIA CAMARA, Assessora de Grup Municipal, en funcions d'assessorament i tasques de col·laboració immediata al grup polític municipal de Ciutadans, amb una dedicació del 50%.

La nomenada tindrà la condició de personal eventual d'acord amb la legislació aplicable, i el seu cessament serà lliure i correspondrà a l'Alcaldia. Malgrat això, i en el seu cas, cessarà automàticament, sense que sigui preceptiva l'observança de cap forma, en el moment o data en què es produeixi el cessament o l'expiració del mandat de l'autoritat que la va nomenar.

Al lloc de treball ocupat per la Sra. Raquel Tamar GARCIA CAMARA, li corresponen el 50% de les retribucions establertes per a un nivell C1/22, nivell 22, amb un complement específic de 5.453,00eur i un complement horari de 4.624,20eur anuals.

Els efectes del nomenament seran a partir del dia 3 d'octubre de 2016.

 

Reus, 6 d'octubre de 2016

 

P. d. s. del secretari general

M. Rosa Ferré Amador

Adjunta a la Secretaria General