Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre aprovació inicial del Reglament orgànic municipal (exp. A148 01/2012)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
06/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Llançà
L'Ajuntament Ple, en sessió ordinària del dia 3 d'octubre de 2016, va aprovar inicialment el Reglament Orgànic Municipal de Llançà, de conformitat amb el text de data 22 de setembre de 2016, que consta a l'expedient degudament diligenciat.

L'expedient se sotmet a informació pública i el text del Reglament per un termini de trenta dies hàbils, per tal que s'hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció de l'anunci corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP), en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària, en el tauler d'anuncis de la Corporació i al web municipal.

Simultàniament, es va disposar que, si no s'hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant el termini d'informació pública, el "Reglament Orgànic Municipal de Llançà", que s'aprova inicialment, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat de cap acord exprés.

 

Llançà, 6 d'octubre de 2016

 Guillem Cusí i Batlle

Alcalde