Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre aprovació definitiva del Projecte de pavimentació i millores al camí de ronda de cala Sant Francesc i accés a l'ermita
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7228
Fecha Disposición :
06/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Blanes
Ha quedat aprovat amb caràcter definitiu el "Projecte de pavimentació i millores diverses al camí de Ronda de la Cala Sant Francesc i accés a l'ermita" redactat pels serveis tècnics municipals amb un pressupost de 216.211,19 euros IVA inclòs en execució de l'acord de Junta de Govern Local de 29 de setembre de 2016, al no presentar-se cap al·legació, la qual cosa es fa pública als efectes del que determina l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 

Contra aquest acord que exhaureix la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, dins el termini de dos mesos a comptar des de la present publicació, sens perjudici que amb caràcter potestatiu es pot interposar recurs de reposició dins el termini d'un mes a comptar des de la notificació del present acord o qualsevol altre que es consideri adient.

 

Blanes, 6 d'octubre de 2016

 

Miquel Lupiañez Zapata

Alcalde