Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE de 5 d'octubre de 2016, de notificació de diversos actes administratius dictats en expedients sancionadors en matèria de turisme
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7227
Fecha Disposición :
05/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Departament d'Empresa i Coneixement
La Direcció General de Turisme del Departament d'Empresa i Coneixement ha emès els actes administratius dels expedients sancionadors, les dades dels quals figuren a l'annex d'aquest Anunci. Intentada la notificació corresponent, aquesta no s'ha pogut dur a terme.

En conseqüència, d'acord amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es comunica a les persones interessades que, per tal que puguin tenir coneixement del contingut íntegre dels actes administratius que s'esmenten, poden comparèixer a les dependències de la Direcció General de Turisme (Pg. de Gràcia, 105 08008 Barcelona) en els terminis indicats a l'annex, a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquest anunci al DOGC.

 

Contra aquests actes administratius, les persones interessades poden presentar-hi al·legacions o interposar-hi els tipus de recursos que s'especifiquen a l'annex, en cada cas.

 

Barcelona, 5 d'octubre de 2016

 

Anna Martínez Ribas

Cap de la Secció de Procediment

 

 

ANNEX

 

Núm. d'expedient: 26086-2013

Persona interessada: MONTSERRAT CULLERÉS GROS

Acte administratiu que es notifica: Resolució execució sentència

Data de l'acte administratiu: 01/07/2016

 

Núm. d'expedient: 26354-2013

Persones interessades: TOMAS FERNANDEZ CIUDAD i M. DOLORES MORALES NOGALES

Acte administratiu que es notifica: Resolució recurs d'alçada

Data de l'acte administratiu: 06/09/2016

Termini per interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius: dos mesos

 

Núm. d'expedient: 27654-2016

Persona interessada: FRANCESC PUIGDEVELL GARCIA

Acte administratiu que es notifica: Acord d'iniciació i plec de càrrecs

Data de l'acte administratiu: 16/08/2016

Termini per presentar al·legacions davant l'/la instructor/a: deu dies hàbils

 

Núm. d'expedient: 27840-2016

Persona interessada: JORDI MASSIP BOSCH

Acte administratiu que es notifica: Acord d'iniciació i plec de càrrecs

Data de l'acte administratiu: 05/07/2016

Termini per presentar al·legacions davant l'/ la instructor/a: deu dies hàbils

 

Núm. d'expedient: 27863-2016

Persona interessada: GRUPO CC05, SL

Acte administratiu que es notifica: Acord d'iniciació i plec de càrrecs

Data de l'acte administratiu: 28/06/2016

Termini per presentar al·legacions davant l'/la instructor/a: deu dies hàbils