Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre aprovació inicial del Reglament del funcionament de la biblioteca municipal
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
05/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Tremp


Es fa públic per a general coneixement que, mitjançant aquest edicte, se sotmet a informació pública un expedient, les característiques del qual són les que s'esmenten a continuació:

DADES DEL L'EXPEDIENT:

EXP. 367/2016-AD313. REGLAMENT DEL FUNCIONAMENT DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA BARBAL. APROVACIÓ INICIAL 

TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA:

30 dies.

 

MITJANS DE PUBLICACIÓ DE L'EDICTE:

BOPL, DOGC, mitjà de comunicació escrita (diari Segre) i tauler d'anuncis (e-tauler)

 

LLOC ON POT EFECTUAR-SE LA CONSULTA DE L'EXPEDIENT:

Secretaria de l'Ajuntament, tots els dies hàbils de 9 a 14 hores.

 

FORMA DE PRESENTAR LES AL·LEGACIONS:

Escrits adreçat a l'alcalde de l'Ajuntament amb els requisits de l'article 70 de la Llei 30/1992, de 28 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i procediment administratiu comú (LRJPAC).

Les al·legacions es podran presentar per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la LRJPAC.

 

APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT:

L'expedient de referència es va aprovar inicialment el dia 3 d'octubre de 2016 per l'Ajuntament en Ple.

Transcorregut el termini d'informació pública esmentat sense que es presentin reclamacions, l'expedient quedarà aprovat definitivament.

 

Tremp, 5 d'octubre de 2016 

Joan Ubach i Isanta

Alcalde