Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de les tarifes per a la prestació del servei de l'escola bressol
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7227
Fecha Disposición :
05/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Sant Pere Pescador
Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d'exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu l'Acord plenari inicial aprovatori de l'Ordenança municipal reguladora de les tarifes per a la prestació del servei de l'Escola Bressol. El text íntegre de l'esmentada Ordenança Municipal va ésser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 184 de 26 de setembre de 2016.

 

Sant Pere Pescador, 5 d'octubre de 2016

 

Agustí Badosa i Figueras

Alcalde