Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre aprovació definitiva de l'Ordenança municipal sobre la venda i el consum indegut de begudes alcohòliques a la via i espais públics de població
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
05/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Llers


El Ple de la corporació reunit en sessió ordinària de data 25 de juliol de 2016 va acordar:

"Primer.- Aprovar inicialment l'Ordenança municipal sobre venda i consum indegut de begudes alcohòliques a la via i espais públics de població".

Segon.- Sotmetre l'expedient a informació pública i audiència als interessats pel termini mínim de 30 dies hàbils per a la presentació de reclamacions i suggeriments, mitjançant publicació d'aquest acord al BOP, DOGC, un mitjà de comunicació escrita diària, fixació d'Edicte al Tauler d'Anuncis d'aquest Ajuntament, e-tauler i a la web municipal.

Tercer.- En el supòsit que no es presentin reclamacions i/o suggeriments, l'Ordenança es considerarà aprovada definitivament de forma automàtica, havent de publicar-se el text íntegre de la mateixa al BOP, anunciant al DOGC la referència del BOP en que s'hagi publicat íntegrament el text."

El text íntegre de l'Ordenança municipal sobre venda i consum indegut de begudes alcohòliques a la via i espais públics de població es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província número 190 de 4 d'octubre de 2016.

 

Llers, 5 d'octubre de 2016

 

Carles Fortiana Costa

Alcalde