Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre informació pública de l'aprovació de la incorporació de canvis i modificacions substancials al Pla d'ordenació urbanística municipal
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7227
Fecha Disposición :
05/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de les Borges Blanques
Es fa públic per a general coneixement, que el Ple de l'Ajuntament de les Borges Blanques en sessió ordinària del dia 29 de setembre de 2016, va adoptar els següents acords:

 

Primer.- Desestimar l'al·legació presentada a la segona exposició pública del POUM per part d'Andreu Giné Llussà i Rosa M. Safont Soler en data 14 de maig de 2013 i amb número de registre d'entrada 1360/18, d'acord amb les justificacions tècniques que consten a l'expedient i que serveixen de justificació per a la seva resolució.

Segon.- Aprovar la incorporació dels canvis i modificacions substancials al POUM que consten resumits a les pàgines 3 a 5 del Volum I del POUM, que corresponen en línies generals a les consideracions contingudes en l'informe previ de 11 de febrer de 2015, emès per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida.

Tercer.- Obrir un nou tràmit d'informació pública en els termes que estableix l'art. 112.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, en tots aquells aspectes que signifiquen un canvi substancial en els criteris i solucions del POUM inicialment aprovat.

 

S'obre aquest nou tràmit d'informació pública per termini d'un mes, d'acord amb l'article 85 del Decret Legislatiu1/2010, de 3 d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de Generalitat de Catalunya, en dos dels diaris de més divulgació (Segre i la Mañana) i al tauler d'anuncis de la pàgina web de l'Ajuntament, als efectes oportuns.

 

Les Borges Blanques, 5 d'octubre de 2016

 

Enric Mir Pifarré

Alcalde