Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre aprovació de la modificació de l'Ordenança de civisme i convivència ciutadana
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7228
Fecha Disposición :
05/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Blanes


El Ple de l'Ajuntament de Blanes va aprovar inicialment en sessió de data 29 de setembre de 2016 la modificació de l'Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana, la qual se sotmet a informació pública, durant el termini de 30 dies, perquè es puguin formular reclamacions i/o al·legacions dins d'aquest termini.

Cal assenyalar que si no es formulen al·legacions durant el termini d'informació pública, l'acord inicial esdevindrà definitiu, de conformitat amb allò que preveu l'article 65 del Decret 179/1995 pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

L'expedient es podrà consultar tots els dies laborables en horari d'oficina al departament de Secretaria / Serveis Jurídics, situat al Passeig de Dintre, núm. 29 de Blanes.

 

Blanes, 5 d'octubre de 2016

 

Miquel Lupiáñez Zapata

Alcalde