Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre interposició d'un recurs contenciós administratiu (exp. 360/2016)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7228
Fecha Disposición :
04/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA

SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA

SECCIÓ CINQUENA

Recurs ordinari (Llei 1998) 360/2016 FASE: AQ

Part actora: GESDOMUS, S.L.

Representant de la part actora: FCO. JAVIER MANJARIN ALBERT

Part demandada: DEPARTAMENT DE CULTURA

Representant de la part demandada:La lletrada de l'Administració de justícia de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

 

FA SABER: Que GESDOMUS, S.L. ha interposat un recurs contenciós administratiu, al qual ha correspost el número 360/2016, contra l'Acord de Govern GOV/177/2015 de 17 de novembre, pel qual es declara bé cultural d'interès nacional, en la categoria de zona paleontològica, el Camp dels Ninots de Caldes de Malavella. D.O.G.C. número 7001, de 19 de novembre de 2015, i la desestimació per silenci administratiu del recurs de reposició interposat contra l'Acord indicat.

La qual cosa es fa pública, a l'efecte del que preceptua l'article 47 de la Llei reguladora d'aquesta jurisdicció. La publicació d'aquest edicte serveix de citació a termini per a les persones a favor de les quals es derivin drets del mateix acte administratiu objecte de recurs i, així mateix, a les que puguin tenir-hi un interès directe, professional o econòmic per tal que, si així ho desitgen, puguin personar-se en aquestes actuacions en la forma legal fins al moment que se les citi a termini per contestar a la demanda.

 

Barcelona, 4 d'octubre de 2016

 

Carmen García Madorell

Lletrada de l'Administració de justícia