Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre aprovació definitiva de les bases generals que regiran la creació i el funcionament de les borses de treball
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
04/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Consell Comarcal de l'Alt Penedès
El Ple del Consell Comarcal, en sessió de 28 de juliol de 2016 va aprovar les Bases generals que regiran la creació i funcionament de les borses de treball per a contractacions laborals temporals del Consell Comarcal de l'Alt Penedès.

Transcorregut el període d'informació pública sense que s'hi hagi presentat cap reclamació, aquestes bases s'entenen aprovades definitivament i es troben publicades íntegrament al BOP de 4 d'octubre de 2016.

 

Vilafranca del Penedès, 4 d'octubre de 2016

 

Francesc Olivella Pastallé

President